[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 940
ชื่อ: มิส  คนึงนิตย์    ลังกาวงศ์
ฉายา: ปาล์ม
อายุงาน: 5 ปี 9 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2552  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2561 ประธานกรรมการ งานวัดและประเมินผล
2560 ประธานกรรมการ งานวัดและประเมินผล
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานสารสนเทศ
2557 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวัดและประเมินผล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
“เรียนรู้ เสริมทักษะ” เรียนสนุกทุกสาระการเรียนรู้ กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 8 มิ.ย. 2562
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการใหม่ วันที่ 17 พฤษภาคม 256221 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)