[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 906
ชื่อ: มิส  นฤมล    เล็กศรี
ฉายา: เอม
อายุงาน: 6 ปี 9 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 /3

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.บัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2557  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ งานสารสนเทศ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 16
2556 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผลการเรียน หอประชุมสุวรรณสมโภชโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 ม.ค. 2557 - 19 ม.ค. 2557 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ศึกษาต่อต่างประเทศ ประเทศอินเดีย 24 ส.ค. 2558 - 20 ก.พ. 2559 1358
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม,   งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (5)
   6.4โครงการสิทธิมนุษยชน
   กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมความเหลี่อมล้ำ
   กิจกรรมสิทธิมนุษยชน
   กิจกรรมสิทธิมนุษยชน
   6.4โครงการสิทธิมนุษยชน
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)