[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 897
ชื่อ: มิส  ณัฎฐภาส์    จันต๊ะวงค์
ฉายา: เก๋
อายุงาน: 6 ปี 11 เดือน 18 วัน
Social Network: -
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏลำปาง 2547  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ โครงการ CEP
2557 กรรมการ งานสารสนเทศ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (41)
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   6.2 กิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปี
   6.5.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูและบุคลากรฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
   6.15.กิจกรรมบรรจุ ถอดถอน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   6.1.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูระดับปฐมวัย
   6.2.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูระดับประถมศึกษา
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   6.3.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูระดับมัธยมศึกษา
   6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก
   สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก
   6.4.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูสนับสนุนการสอน
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร
   กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร
   6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร
   6.17.กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ
   6.17.กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ
   6.17.กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ
   6.17.กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ
   6.17.กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ
   6.17.กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ
   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2562
   6.14.กิจกรรมสรรหาบุคลากร
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   6.10.กิจกรรมวันครอบครัวครู
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   6.5.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูและบุคลากรฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
   6.2 กิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปี
   6.15.กิจกรรมบรรจุ ถอดถอน
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)