[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 859
ชื่อ: มิส  วรรณิกา    เหล่าวัฒนพงศ์
ฉายา: เมย์
อายุงาน: 8 ปี 0 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 1 /1

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 2544    

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
2555 กรรมการและเลขานุการ งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี (ปฐมวัย)
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/1
2555 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/4

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 วิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 8
2559 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 - 10 ธ.ค. 2557 8
2559 ครูคาทอลิกคือผู้รับใช้พระพรแห่งความเชื่อ โรงเรียนเรยียนาเชรีวิทยาลัย เชียบงใหม่ 01 พ.ย. 2557 - 01 พ.ย. 2557 8
2559 เตรียมความพร้อม สมศ.รอบ4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2559 สัมมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา2557 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 มิ.ย. 2556 - 10 ก.ค. 2559 24
2559 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 8
2559 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
2559 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2559 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 - 05 พ.ย. 2558 16
2559 การเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษาปีที่1 ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย ACL 04 ธ.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558 8
2559 เทคนิคการสอนกิจกรรมเสิรมประสบการณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย ACL 23 ก.ค. 2558 - 23 ก.ค. 2558 8
2559 ฝึกจิตภาวนา ห้องฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 8
2559 พระสันตะปาปาฟรังซิสกับชีวิตคริสตชน โรงเรียนเรยียนาเชรีวิทยาลัย เชียบงใหม่ 05 ก.ย. 2558 - 05 ก.ย. 2558 8
2559 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย ACL 12 มิ.ย. 2558 - 12 มิ.ย. 2558 8
2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู้ประชาคมอาเซียน ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย ACL 19 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558 8
2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสอนผลงานวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย ACL 13 ม.ค. 2559 - 13 ม.ค. 2559 8
2559 สัมนาครูและบุคลกรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่1 หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 16
2559 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อและนวัตกรรม" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 8
2559 อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ Stepping Stones ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย ACL 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 8
2559 แนวทางส่งเสริมพัฒนการและเลี้ยงดูที่เหมาะสมและปัยหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในช่วงปฐมวัย อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall9) อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 8
2559 การวิจัยในชั้นเรียน รู้จักเด็ก อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall9) อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 8
2559 การจัดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมของเด็กอนุบาล อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall9) อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 8
2559 แนวทางส่งเสริมพัฒนาการและเลี้ยงดูที่เหมาะสมและปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในช่วงปฐมวัย อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall9) อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 8
2559 หลักสูตรใหม่ปี57ระดับปฐมวัย อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall9) อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 8
2559 การประเมินทักษะชีวิต (Life-skills)สำหรับเด็กปฐมวัย อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall9) อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 8
2559 ANUBAN MODEL 6 ทศวรรษ อนุบาลจังหวัด อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall9) อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  19 ก.พ. 2557  Daily Use English and Effective Co-Teacher  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (2)
   6.7 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย
   สิ้นสุด 6.7 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)