[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 846
ชื่อ: มิส  กุลชฎา    จันเตือม
ฉายา: นอม
อายุงาน: 7 ปี 10 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 /5

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2548  คบ  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 ประธานกรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2559 กรรมการ หัวหน้าสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5
2555 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 นวัตกรรมสำคัญในการจัดการเรียนรู้และบทบาทครูยุคดิจิตอล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 มิ.ย. 2558 - 14 มิ.ย. 2558 16
2558 ฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2558 - 06 ต.ค. 2558 8
2558 สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 8
2558 สื่ิอสารเชิงสร้างสรรค์ฯและการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2557 English for Teacher Course มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 04 ต.ค. 2557 - 18 ต.ค. 2557 120
2557 เตรียมความพร้อม สมศ.รอบ4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2557 นวัตกรรมสู่การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 มิ.ย. 2557 - 15 มิ.ย. 2557 16
2557 สัมนาครููก่อนเปิดปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2557 สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 ุ8
2557 สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
2556 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและประเมินผลการเรียนฯ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 ม.ค. 2557 - 19 ม.ค. 2557 16
2556 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการประเมินผลแนวใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 มี.ค. 2557 - 02 มี.ค. 2557 16
2556 บูรณาการด้วยโครงงานในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 11 ต.ค. 2556 - 12 ต.ค. 2556 16
2556 เพศศาสตร์ศึกษากับเด็กและวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15 ธ.ค. 2556 - 15 ธ.ค. 2556 8
2556 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน1/2556 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,   งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)