[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 805
ชื่อ: มิส  ณัฎฐวดี    ดวงใจ
ฉายา: บุ้ง
อายุงาน: 9 ปี 10 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 /5

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2551  คบ.  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
2562 กรรมการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2561 ประธานกรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 ประธานกรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 ประธานกรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2556 ประธานกรรมการ งานคณะกรรมการนักเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 ประธานกรรมการ งานคณะกรรมการนักเรียน
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ประเพณี 12 เดือน ฮีตฮอยคนเมืองล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 25 ธ.ค. 2559 - 25 ธ.ค. 2559 8
2559 อย น้อยในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 ธ.ค. 2559 - 14 ธ.ค. 2559 4
2558 ค่ายประวัติศาสตร์ ค่ายประวัติศาสตร์อยุธยา 07 ก.ค. 2559 - 08 ก.ค. 2559 16
2558 โครงการสัมผัสชีวิตจิต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 ก.ค. 2558 - 08 ก.ค. 2558 8
- อบรม เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 14

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2008 ก.ค. 560  อาจารย์ที่ปรึกษาการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6,   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (69)
   6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.1.กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคม
   จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่1
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคม
   กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา
   6.2กิจกรรมห้องภูมิผญ๋ามีชีวิต
   การแข่งขันมารยาทไทย จัดโดยธนาคารธนชาติ
   กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา
   การแข่งขันตอบปัญหาธนาคารแห่งประเทศไทย
   การแข่งขันตอบปัญหาธนาคารแห่งประเทศไทย
   การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์
   การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์
   การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์
   การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนครั้งที่1
   กิจกรรมห้องภูมิผญ๋ามีชีวิต
   การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิค
   การแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้นป.1-ม.6
   การแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้นป.1-ม.6
   การแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้นป.1-ม.6
   การแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้นป.1-ม.6
   การแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้นป.1-ม.6
   การแข่งขันหนังสั้น
   การแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้นป.1-ม.6
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   สิ้นสุด วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   สิ้นสุด ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1.กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคม
   สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนครั้งที่1
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   6.2กิจกรรมห้องภูมิผญ๋ามีชีวิต
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)