[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 796
ชื่อ: มิส  พรพรรณ    เทพอุด
ฉายา: แหม่ม
อายุงาน: 10 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 1 /3

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏลำปาง 2544    ปริญญาบัตร เกียรตินิยมอันดับ 2
2    โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 2539    ประกาศนียบัตร
3    โรงเรียนชุมชนบ้านสา 2533    ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
2562 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานวิชาการฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
2561 กรรมการ
2560 กรรมการ วิชาการฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
2559 กรรมการ วิชาการปฐมวัย
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัย (ปฐมวัย)
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3
2561 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
2555 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/2
2552 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/6

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 อบรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 12 มิ.ย. 2558 8
2559 สัมมนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 14 ก.ค. 2559 8
2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 19 มิ.ย. 2558 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ที่ XUAN PHU KINDERGATEN SCHOOL ประเทศเวียดนาม 04 เม.ย. 2555 - 04 เม.ย. 2555 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ อ.เชียงใหม่ 9 ส.ค. 2562
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 พ.ย. 2555  รางวัลเหรียญทอง จากการเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทาน จากการแข่งขันเล่านิทานทักษะทางวิชาการ ของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จ.ลำปาง  เกียรติบัตร
2  9 พ.ย. 2555  รางวัลชนะเลิศ จากการเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมระบายสีภาพธงชาติอาเซียน ในโครงการ " ONE DAY ONE DREAM" หนึ่งวันฝันเดียวกัน ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา  เกียรติบัตร
3  22 ม.ค. 2556  รางวัลชนะเลิศระดับดีมาก จากการประกวดสื่อการสอนและเกมการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย ในการประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนจังหวัดลำปางครั้งที่ 2 จากสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง  เกียรติบัตร
4  11 พ.ย. 2557  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพด้วยสีเทียน ในหัวข้อ "สัตว์โลกน่ารัก" จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนลำปางเขต 1  เกียรติบัตร
5  6 ม.ค. 2558  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพด้วยสีเทียน ในหัวข้อ "โรงเรียนแสนสนุก" ในงานศิลปะหัตถกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลำปางเขต 1  เกียรติบัตร
6  2 ก.พ. 2558  รางวัลเหรียญทอง จากการเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนวาดภาพด้วยสีเทียนในหัวข้อ "ครอบครัวของฉัน" ในงานศิลปะหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64  เกียรติบัตร
7  14 ม.ค. 2559  รางวัลชมเชย จากการประกวดสื่อการสอน/นวัตกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรม "สร้างสรรค์นวัตกรรม"  เกียรติบัตร
8  16 ม.ค. 2559  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2558  เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ
9  6 ก.ค. 2559  รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ในโครงการเปิดโลกปฐมวัย ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย,   ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการการเรียนรู้ที่ 1,2   แผนงาน บริหารจัดการฝ่ายปฐมวัย ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาของปฐมวัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (บริหารฝ่ายปฐมวัย) ขั้นตอน 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (5)
   6.2 กิจกรรมหลักสูตรและการสอน
   แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหลักสูตรและการสอน
   ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
   วางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   6.2 กิจกรรมหลักสูตรและการสอน
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 คุณครูนันทอง เรืองยศ และคุณครูพรพรรณ เทพอุด ครูผู้สอนระดับปฐมวัย รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ชื่อผลงาน “สื่อนวัตกรรมเพลงคำเมืองสำหรับเด็กปฐมวัย” วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 12 ก.ค. 2562
 การร่วมงานนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดสื่อ นวัตกรรม องค์ความรู้และผลงานวิจัย และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่ 9 สิงหาคม 2562 10 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 23 กรกฎาคม 256223 ก.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)