[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 791
ชื่อ: มาสเตอร์  ณรงค์    ตาปิ๊ก
ฉายา: ป๋อง
อายุงาน: 10 ปี 3 เดือน 20 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปกศ.สูง  วืทยาลัย เทคนิคลำปาง 2559  ปวส.  วุฒการศึกษา
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วุฒการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2560 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2557 กรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยี
2557 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยี
2555 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (39)
   5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ
   4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม ที่จะดำเนินการ ดังนี้
   4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ
   4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม ฯลฯ
   5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ
   6.1 ขั้นวางแผน
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ
   6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ
   6.1 ขั้นวางแผน
   6.2 ขั้นดำเนินการ
   6.3 สรุปผล
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ
   6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
   6.2 ขั้นดำเนินการ
   ขั้นวางแผน
   6.2 ขั้นดำเนินการ
   6.2 ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   ขั้นประเมิน
   6.3 สรุปผล
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)