[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 787
ชื่อ: มิส  บุษยมาศ    กันภัย
ฉายา: ภาพ
อายุงาน: 10 ปี 2 เดือน 22 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล /3

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎลำปาง 2541  ครุศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
2561 กรรมการ งานสายชั้นเนอสเซอรี่ ระดับปฐมวัย
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
2560 กรรมการ งานสายชั้นเนอสเซอรี่ ระดับปฐมวัย
2559 กรรมการ งานสายชั้นเนอสเซอรี่ ระดับปฐมวัย
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล/3
2561 ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล/1
2555 ครูผู้ช่วย เตรียมอนุบาล/1
2553 ครูผู้ช่วย เตรียมอนุบาล/1
2552 ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล/1

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 อบรม For having assisted in " Cool kids Camp " โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8
2559 อบรมวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 8
2559 ประชุมปฏิบัติการโครงการสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2557 - 02 ต.ค. 2557 8
2559 อบรมสัมมนาครูและบุคลาการทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 8
2559 อบรมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยในกิจการมคลินิกพัฒนาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 - 10 ธ.ค. 2557 8
2559 เข้าร่วมการผลิตสื่อ / นวัตกรรมการเรียนการสอน ประเภทหนังสือ ในกิจกรรม "ผลิตสื่อนวัตกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 ม.ค. 2557 - 14 ม.ค. 2557 8
2559 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 12 มิ.ย. 2558 - 13 มิ.ย. 2558 16
2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 19 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558 8
2559 อมรมเทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 23 ก.ค. 2558 - 23 ก.ค. 2558 8
2559 อบรมฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 8
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อ และนวัตกรรม" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 8
2559 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2559 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558 8
2559 อบรมการเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ธ.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558 8
2559 อบรมสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ฯ และการจัดการรเียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2559 อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเดี็กเอกชน โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ 14 ม.ค. 2559 - 16 ม.ค. 2560 24
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจัดกิจกรรมเตียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาและคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.ค. 2559 - 10 ก.ค. 2559 8
2559 อบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กปฐมวัย พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเนือตอนบน โรงแรมเวียงทองจังหวัดลำปาง 31 ก.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2559 8
2557 อบรมธรรมนำทางสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ก.ย. 2557 - 06 ก.ย. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  30 ก.ย. 2557  ได้รับเกียรติบัตรรับรองมารฐานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน "ระดับดีเยี่ยม" จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2557  
2  29 ต.ค. 2558  ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน " ระดับดีเยี่ยม" จากพัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2558  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (6)
   6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก
   6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก
   6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก
   สิ้นสุด 6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก
   6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก
   6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)