[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 772
ชื่อ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
ฉายา: เอ
อายุงาน: 10 ปี 8 เดือน 18 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.บัณฑิต  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2554  ศึกษาศาสตร์  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2560 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2558 กรรมการและเลขานุการ งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานศูนย์เทคโนโลยี
2557 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการและเลขานุการ งานศูนย์เทคโนโลยี
2555 กรรมการและเลขานุการ งานศูนย์เทคโนโลยี
2555 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8 794.jpg
2558 อบรมฝึกจิตภาวนา ห้องฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 ต.ค. 2558 - 08 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัย ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 ม.ค. 2559 - 13 ม.ค. 2559 8
2558 สัมมนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 16
2558 อบรมสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ และนวัตกรรม ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ Stepping Stones ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 8
2557 สัมมนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 8
2557 สัมมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2557 อบรมทบทวน และจัดทำวิสัยทัศน์กลุ่มสาระฯ และแผนงานตามโครงสร้าง ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 20 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 8
2557 อบรมเตรียมความพร้อม สมศ. รอบ 4 ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (178)
กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 16 สิงหาคม 256217 ส.ค. 2562
การแข่งขันกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ เนื่องใน "วันอัสสัมชัญ 15 สิงหาคม 2562" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 สิงหาคม 256216 ส.ค. 2562
กิจกรรมงานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 15 สิงหาคม 256216 ส.ค. 2562
พิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 สิงหาคม 256215 ส.ค. 2562
การสอบ Common European Framework of Reference for Languages CEFR นักเรียนชั้น ม.3-5 วันที่ 13-14 สิงหาคม 256214 ส.ค. 2562
การประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2562 (ทีมงานส่วนกลาง ) วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี (ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)14 ส.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอลและบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 256213 ส.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด ที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันรายการ ชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2019 วันที่ 11 สิงหาคม 256213 ส.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง แจ้งรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนทุกระดับชั้น วันที่ 10 สิงหาคม 256210 ส.ค. 2562
การร่วมงานนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดสื่อ นวัตกรรม องค์ความรู้และผลงานวิจัย และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่ 9 สิงหาคม 256210 ส.ค. 2562
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day และเพิ่มพื้นที่สีเขียว”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันที่ 9 สิงหาคม 256210 ส.ค. 2562
กิจกรรมบูรณาการ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน "ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วันที่ 5 สิงหาคม 256210 ส.ค. 2562
กิจกรรม Smart Reader Kids การแข่งขันเล่านิทานนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ "นิทานเล่มโปรดของหนู" วันที่ 9 สิงหาคม 256210 ส.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 25629 ส.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี วันที่ 9 สิงหาคม 25629 ส.ค. 2562
การประชุมพัฒนาบุคลากรในเครือด้วยระบบ VDO Conference วันที่ 9 สิงหาคม 25629 ส.ค. 2562
กิจกรรมบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านศาสตร์และศิลป์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ สวนสองพี่น้อง อ.เกาะคา จ.ลำปาง วันที่ 5 สิงหาคม 25628 ส.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6-9 สิงหาคม 25628 ส.ค. 2562
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 25628 ส.ค. 2562
กิจกรรมสู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ วันที่ 7 สิงหาคม 25627 ส.ค. 2562
กิจกรรมสู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ณ วัดสันตินิคม อ.เกาะคา จ.ลำปาง วันที่ 6 สิงหาคม 25626 ส.ค. 2562
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่น 14 ปีชาย การแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ.โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2019 ภาคเหนือ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 25625 ส.ค. 2562
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (จังหวัดลำปาง) ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วันที่ 5 สิงหาคม 25625 ส.ค. 2562
การฝึกหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องเรียน 3 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 จ.ลำปาง วันที่ 2-3 สิงหาคม 25625 ส.ค. 2562
การวิพากษ์ และให้คำแนะนำ การนำเสนอโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) วันที่ 1 สิงหาคม 25623 ส.ค. 2562
กิจกรรม Smart Reader Kids การแข่งขันเล่านิทานนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ "เล่มโปรดของหนู" วันที่ 2 สิงหาคม 25623 ส.ค. 2562
การประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 4 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 2 สิงหาคม 25623 ส.ค. 2562
ฝ่ายปฐมวัย ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนวิชชานารี วันที่ 2 สิงหาคม 25623 ส.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน และการเลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน วันที่ 2 สิงหาคม 25622 ส.ค. 2562
คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 4 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 1 สิงหาคม 25621 ส.ค. 2562
วงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเข้าร่วมแสดงในกิจกรรม “ไอคอนสยาม ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” วันที่ 27-29 กรกฎาคม 25621 ส.ค. 2562
ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 4 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ วันที่ 31 กรกฎาคม 256231 ก.ค. 2562
การประชุมชี้แจงส่งมอบงานระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี อาคารเซนต์หลุยส์ วันที่ 31 กรกฎาคม 256231 ก.ค. 2562
การประชุมงานการเงิน และจัดซื้อ ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 31 กรกฎาคม 256231 ก.ค. 2562
การวิพากษ์ และให้คำแนะนำ การนำเสนอโครงร่าง โครงงานวิทยาศาสตร์ ณ อาคารสุวรรณสมโภช (ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) วันที่ 31 กรกฎาคม 256231 ก.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาเทนนิสคนเก่งของโรงเรียน ที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันต่างๆ31 ก.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม น้องเจฟฟรี่ ที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ วันที่ 27-28 กรกฎาคม 256231 ก.ค. 2562
การตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่ วันที่ 30 กรกฎาคม 256230 ก.ค. 2562
ทีมงาน swis เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานระบบ swis ณ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี (ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน) วันที่ 30 กรกฎาคม 256230 ก.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด ที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันรายการ Chiangrai Taekwondo Championships 2019 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 30 ก.ค. 2562
นักเล่านิทานคนเก่ง ตัวแทนภาคเหนือ แข่งขันเล่านิทาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 27-28 กรกฎาคม 256230 ก.ค. 2562
พิธีเปิดการฝึกการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และ พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.ที่ 32 จ.ลำปาง วันที่ 25 กรกฎาคม 256227 ก.ค. 2562
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง แสดงพลังจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บริจาคโลหิต วันที่ 23 กรกฎาคม 256227 ก.ค. 2562
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 27 ก.ค. 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 26 กรกฎาคม 256227 ก.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 256226 ก.ค. 2562
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 26 กรกฎาคม 256226 ก.ค. 2562
คณะภราดา คณะครู และนักเรียน พร้อมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา26 ก.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 ณ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) วันที่ 25 กรกฎาคม 256226 ก.ค. 2562
กิจกรรมแข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอน 8 "ภาษาไทย ภาษาชาติ" วันที่ 25 กรกฎาคม 256226 ก.ค. 2562
การอบรม กำกับติดตามการบันทึกแผนงาน โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายธุรการ-การเงิน วันที่ 25 กรกฎาคม 256225 ก.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 25 ก.ค. 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 25 กรกฎาคม 256225 ก.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม acl1 อาคารอัสสัมชัญ วันที่ 25 กรกฎาคม 256225 ก.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และบาสเกตบอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11-19 กรกฎาคม 256225 ก.ค. 2562
ผู้อำนวยการ และผู้บริหารจากสถาบันภาษาขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือความร่วมมือกับผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 24 ก.ค. 2562
กิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ 24 กรกฎาคม 256224 ก.ค. 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 24 กรกฎาคม 256224 ก.ค. 2562
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 24 กรกฎาคม 256224 ก.ค. 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 23 กรกฎาคม 256223 ก.ค. 2562
การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ วันที่ 23 กรกฎาคม 256223 ก.ค. 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 23 ก.ค. 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 22 กรกฎาคม 256222 ก.ค. 2562
การประชุมตัวแทนฝ่าย ทีมงานระบบ swis เพื่อกำกับติดตามการบันทึกแผนงาน/โครงการ และเริ่มใช้เมนูต่อไป วันที่ 22 กรกฎาคม 256222 ก.ค. 2562
การสอบวัดความรู้เก็บคะแนน กลางภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 256222 ก.ค. 2562
การสอบวัดความรู้เก็บคะแนน กลางภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 256222 ก.ค. 2562
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 19 กรกฎาคม 256222 ก.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น และนักเรียนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จาก University of Cambridge Center for ESOL Examinations วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 (Part 2)20 ก.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น และนักเรียนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จาก University of Cambridge Center for ESOL Examinations วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 (Part 1)20 ก.ค. 2562
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และวันภราดา วันที่ 19 กรกฎาคม 256219 ก.ค. 2562
การอบรม กำกับติดตามการบันทึกแผนงาน โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายปฐมวัย วันที่ 19 กรกฎาคม 256219 ก.ค. 2562
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ วันที่ 19 กรกฎาคม 256219 ก.ค. 2562
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เทิดเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเป็นนักบุญ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 19 ก.ค. 2562
Visit of Rev. Bro. Pratap Reddy, Assistant General of Montfort Brothers of St. Gabriel, to Assumption College Lampang. 18 ก.ค. 2562
การอบรม กำกับติดตามการบันทึกแผนงาน โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 18 กรกฎาคม 256218 ก.ค. 2562
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย วันที่ 18 กรกฎาคม 256218 ก.ค. 2562
นายนพสิทธิ์ สัตย์ธรรม และ ด.ช.นพคุณ สัตย์ธรรม ร่วมสร้างสถิติโลก GUINNESS WORLD RECORDS หัวข้อ The most models in a fashion show is 408 วันที่ 14 กรกฎาคม 256218 ก.ค. 2562
สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 18 กรกฎาคม 256218 ก.ค. 2562
งานลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับ อ.ชานน จะมาติดตาม และให้คำแนะนำเรื่องการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 18 กรกฎาคม 256218 ก.ค. 2562
พิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น วันที่ 18 กรกฎาคม 256218 ก.ค. 2562
กิจกรรม ค่าย Robot อบรมการสร้างหุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรมด้วย LEGO MINDSTORMS EV3 นักเรียนชั้น ป.4-ม.6 วันที่ 13 กรกฎาคม 256218 ก.ค. 2562
Monday, 15th July 2019 International Children’s Video Conference for Junior High School The theme of the conference was: Let’s exchange opinions and ideas!15 ก.ค. 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ ห้องผู้อำนวยการ วันที่ 15 กรกฎาคม 256215 ก.ค. 2562
ประชุมกำกับติดตามการบันทึกแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis วันที่ 15 กรกฎาคม 256215 ก.ค. 2562
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 15 กรกฎาคม 256215 ก.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ แม่จันทร์ศรี ใจเดียว มารดาของ มิสคนึงนิจ แก้วกิติ วันที่ 12 กรกฎาคม 256213 ก.ค. 2562
การประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการแก้ปัญหา และพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ วันที่ 12 กรกฎาคม 256213 ก.ค. 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ 4 และ 12 กรกฎาคม 256213 ก.ค. 2562
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 256212 ก.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL ฝ่ายปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และแนวทางการฏิบัติตนในการเป็นชาวพุทธที่ดี วันที่ 12 กรกฎาคม 256212 ก.ค. 2562
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 256212 ก.ค. 2562
คุณครูนันทอง เรืองยศ และคุณครูพรพรรณ เทพอุด ครูผู้สอนระดับปฐมวัย รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ชื่อผลงาน “สื่อนวัตกรรมเพลงคำเมืองสำหรับเด็กปฐมวัย” วันที่ 11 กรกฎาคม 256212 ก.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา การบรรยายพิเศษ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 11 กรกฎาคม 256211 ก.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และแชร์บอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 256210 ก.ค. 2562
การประชุม การจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ เนตรนารี สร้างองค์ความรู้ และเกิดประโยชน์แก่ตัวครูผู้สอนและผู้เรียน วันที่ 10 กรกฎาคม 256210 ก.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และแชร์บอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 25629 ก.ค. 2562
ด.ช.ยศวัฒน์ สีหะอำไพ รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย การแข่งขันวิ่งระยะทาง 21 กิโลเมตร รายการ BANGKOK AIRWAYS Lampang Half marathon 2019 วันที่ 7 กรกฎาคม 25629 ก.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด จากการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร วันที่ 6 กรกฎาคม 25629 ก.ค. 2562
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ลานอาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 8 กรกฎาคม 25628 ก.ค. 2562
คณะครูฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นวิทยากรการจัดกิจกรรมพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ม.ราชภัฎลำปาง วันที่ 7 กรกฎาคม 25628 ก.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ ดช.ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม น้องเจฟฟรี่ ที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ วันที่ 6-7 กรกฎาคม 25628 ก.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 กรกฎาคม 25625 ก.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 25624 ก.ค. 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช วันที่ 3 กรกฎาคม 25623 ก.ค. 2562
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 25623 ก.ค. 2562
ด.ญ.ศตกันตา แสงบุญเรือง น้องแก้มใส ชั้น ป.1/7 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของจังหวัดลำปาง เข้าแข่งขันระดับประเทศ Miss Teen Model Thailand 2019 วันที่ 20 ตุลาคม 25622 ก.ค. 2562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 25622 ก.ค. 2562
โครงการค่าย Robotics นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 29 มิถุนายน 25621 ก.ค. 2562
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ มิสรัตนา คำบุญลือ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ณ วัดสุขสวัสดิ์ อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 27 มิถุนายน 25621 ก.ค. 2562
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 28 มิถุนายน 25621 ก.ค. 2562
พิธีเปิดอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับสูง วันที่ 27 มิถุนายน 256228 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้น ม.6 ในหัวข้อ ความสำคัญของสื่อและเทคโนโลยีในอนาคต และแนะแนวหลักสูตรการเรียนของคณะ วันที่ 25 มิถุนายน 256228 มิ.ย. 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์” ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 256227 มิ.ย. 2562
สุดยอดทีม ACL คว้ารางวัลการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2562 รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ ปี 2562 (WRO2019 : World Robot Olympiad 2019) หัวข้อ “SMART CITIES” วันที่ 23 มิถุนายน 256227 มิ.ย. 2562
การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ และวงดนตรีสากล ครั้งที่ 5 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” วันที่ 25 มิถุนายน 256227 มิ.ย. 2562
งานอภิบาล เลี้ยงอาหารกลางวัน ตามโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรม” ให้แก่น้องๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำปาง วันที่ 25 มิถุนายน 256226 มิ.ย. 2562
รณรงค์ให้ความรู้แก่น้องๆในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด วันที่ 24-25 มิถุนายน 256226 มิ.ย. 2562
กิจกรรม บรรยายพิเศษเผยแพร่ความรู้ ในโครงการ “รณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชน และประชาชน” วันที่ 25 มิถุนายน 256226 มิ.ย. 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 25 มิถุนายน 256225 มิ.ย. 2562
ตรวจสุขภาพประจำปีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกล ไร้โรค วันที่ 24 มิถุนายน 256224 มิ.ย. 2562
กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ACL ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ วันที่ 21 มิถุนายน 256221 มิ.ย. 2562
ขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล และระบบออนไลน์ เรื่อง “หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย” วันที่ 19-20 มิถุนายน 256220 มิ.ย. 2562
งานกิจกรรมพิเศษ จัดการเรียนการสอนหลังเลิกเรียน After school Class ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 620 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้น ม.6 ในหัวข้อ การทำ portfolio โดยมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วันที่ 18 มิถุนายน 256219 มิ.ย. 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มิถุนายน 256218 มิ.ย. 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬายูโด รายการ Thailand International Judo Championships 2019 วันที่ 15-16 มิถุนายน 256218 มิ.ย. 2562
ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย วันที่ 15-17 มิถุนายน 256218 มิ.ย. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด ที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันกีฬาเทควันโด พะเยาโอเพ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 15 มิถุนายน 2562 17 มิ.ย. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาว่ายน้ำที่ได้รับรางวัลการแข่งว่ายน้ำ อนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 วันที่ 8-9 มิถุนายน 256217 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียน ชั้น ม.5-ม.6 และศิษย์เก่า รุ่น 36 น้อมคารวะคุณครู วันที่ 13 มิถุนายน 256214 มิ.ย. 2562
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ “อันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรัก และความสามัคคีในสถาบันอัสสัมชัญ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันที่ 13 มิถุนายน 256214 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 14 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 256214 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 256214 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 256213 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 256213 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "น้อมวันทา บูชาพระคุณครู" ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 256213 มิ.ย. 2562
การแข่งขันประกวดทำพานไหว้ครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มิถุนายน 256212 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้น ม.6 ในหัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ในการเข้ามหาวิทยาลัย วันที่11 มิถุนายน 256212 มิ.ย. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ ดช.ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม น้องเจฟฟรี่ ที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ วันที่ 8 มิถุนายน 256211 มิ.ย. 2562
ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย วันที่ 8-9 มิถุนายน 256210 มิ.ย. 2562
“เรียนรู้ เสริมทักษะ” เรียนสนุกทุกสาระการเรียนรู้ กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 8 มิ.ย. 2562
ร่วมแสดงความยินดี ทีมนักกีฬายูโด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการ Thailand International Judo championship 2019 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย7 มิ.ย. 2562
พิธีเปิดการเรียนการสอน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มิถุนายน 25626 มิ.ย. 2562
ผลงานด้านดนตรีของบุคลากรงานดนตรี การแสดง และงานศูนย์ดนตรีอิลเดอฟอนโซ ประจำปีการศึกษา 25616 มิ.ย. 2562
เยาวชนคนเก่ง ด.ญ.ณพัชร์ระพี ตรีธรรมพินิจ นักเรียนชั้น ป.3/6 รางวัลดีเด่นการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2019 YTMF ประเภท Violin Ensemble รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี6 มิ.ย. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” วันที่ 5 มิถุนายน 25625 มิ.ย. 2562
ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับงานแนะแนว จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 4 มิถุนายน 25625 มิ.ย. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” วันที่ 4 มิถุนายน 25624 มิ.ย. 2562
กิจกรรม English is fun ระดับปฐมวัย ฝึกอ่านหนังสือ Sight Words Book สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 07.10-07.45 น.4 มิ.ย. 2562
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ พ่อมูล สิทธิกัน บิดาของมิสปราณี กองดิน ณ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง วันที่ 30 พฤษภาคม 25621 มิ.ย. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” เป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 25621 มิ.ย. 2562
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภูมิพัฒน์ ช้างสนิท น้องอั่งเปา ที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการพระพิษณุโลกสองแควเมืององค์ดำ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 256231 พ.ค. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” เป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 30 พฤษภาคม 256231 พ.ค. 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารเอเทียนกรางซ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 256231 พ.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ศตกันตา แสงบุญเรือง น้องแก้มใส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 ที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการประกวดเดินแฟชั่นโชว์ วันที่ 25 พฤษภาคม 256230 พ.ค. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 29 พฤษภาคม 256230 พ.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์สรวง ศรีแก้วทุม และศึกษานิเทศก์สุนิสา เดชวงศ์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง วันที่ 29 พฤษภาคม 256229 พ.ค. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 28 พฤษภาคม 256228 พ.ค. 2562
งานโยธวาทิต นำนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด วันที่ 24 พฤษภาคม 256228 พ.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ ดช.ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม น้องเจฟฟรี่ ที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 256228 พ.ค. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 27 พฤษภาคม 256227 พ.ค. 2562
การประชุม ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษา นโยบาย และวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 25 พฤษภาคม 256225 พ.ค. 2562
กิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 256224 พ.ค. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง”นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 256224 พ.ค. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 256224 พ.ค. 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้การต้อนรับ คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 22 พฤษภาคม 256223 พ.ค. 2562
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันเปิด ปีการศึกษา 2562 และพิธีแสดงความยินดี และต้อนรับคณะภราดา วันที่ 23 พฤษภาคม 256223 พ.ค. 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมแสดงความยินดี กับนักกีฬายูโด ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” วันที่ 23 พฤษภาคม 256223 พ.ค. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 256222 พ.ค. 2562
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 256221 พ.ค. 2562
รางวัลการแข่งขันกีฬายูโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ณ โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 9-15 พฤษภาคม 256221 พ.ค. 2562
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการใหม่ วันที่ 17 พฤษภาคม 256221 พ.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ลูกๆ ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 256217 พ.ค. 2562
คึกคักรับวันเปิดเทอม Welcome back to school ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 256216 พ.ค. 2562
การอบรม สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาใหม่ 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 256214 พ.ค. 2562
การอบรม สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาใหม่ 2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 256213 พ.ค. 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยยุ่วซี มณฑลยูนาน ประเทศจีน วันที่ 10 มีนาคม ถึง วันที่ 7 เมษายน 256212 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(109)
การแข่งขันกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ เนื่องใน "วันอัสสัมชัญ 15 สิงหาคม 2562" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 สิงหาคม 256216 ส.ค. 2562
พิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 สิงหาคม 256215 ส.ค. 2562
การสอบ Common European Framework of Reference for Languages CEFR นักเรียนชั้น ม.3-5 วันที่ 13-14 สิงหาคม 256214 ส.ค. 2562
การประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2562 (ทีมงานส่วนกลาง ) วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี (ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)14 ส.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอลและบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 256213 ส.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง แจ้งรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนทุกระดับชั้น วันที่ 10 สิงหาคม 256210 ส.ค. 2562
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day และเพิ่มพื้นที่สีเขียว”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันที่ 9 สิงหาคม 256210 ส.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 25629 ส.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี วันที่ 9 สิงหาคม 25629 ส.ค. 2562
การประชุมพัฒนาบุคลากรในเครือด้วยระบบ VDO Conference วันที่ 9 สิงหาคม 25629 ส.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6-9 สิงหาคม 25628 ส.ค. 2562
กิจกรรมสู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ วันที่ 7 สิงหาคม 25627 ส.ค. 2562
กิจกรรมสู่โลกกว้าง นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ณ วัดสันตินิคม อ.เกาะคา จ.ลำปาง วันที่ 6 สิงหาคม 25626 ส.ค. 2562
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (จังหวัดลำปาง) ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วันที่ 5 สิงหาคม 25625 ส.ค. 2562
การประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 4 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 2 สิงหาคม 25623 ส.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน และการเลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน วันที่ 2 สิงหาคม 25622 ส.ค. 2562
คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 4 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 1 สิงหาคม 25621 ส.ค. 2562
ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 4 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ วันที่ 31 กรกฎาคม 256231 ก.ค. 2562
การประชุมชี้แจงส่งมอบงานระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี อาคารเซนต์หลุยส์ วันที่ 31 กรกฎาคม 256231 ก.ค. 2562
การประชุมงานการเงิน และจัดซื้อ ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 31 กรกฎาคม 256231 ก.ค. 2562
การวิพากษ์ และให้คำแนะนำ การนำเสนอโครงร่าง โครงงานวิทยาศาสตร์ ณ อาคารสุวรรณสมโภช (ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) วันที่ 31 กรกฎาคม 256231 ก.ค. 2562
การตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่ วันที่ 30 กรกฎาคม 256230 ก.ค. 2562
ทีมงาน swis เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานระบบ swis ณ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี (ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน) วันที่ 30 กรกฎาคม 256230 ก.ค. 2562
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 27 ก.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 256226 ก.ค. 2562
คณะภราดา คณะครู และนักเรียน พร้อมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา26 ก.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 ณ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) วันที่ 25 กรกฎาคม 256226 ก.ค. 2562
การอบรม กำกับติดตามการบันทึกแผนงาน โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายธุรการ-การเงิน วันที่ 25 กรกฎาคม 256225 ก.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 25 ก.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม acl1 อาคารอัสสัมชัญ วันที่ 25 กรกฎาคม 256225 ก.ค. 2562
ผู้อำนวยการ และผู้บริหารจากสถาบันภาษาขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือความร่วมมือกับผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 24 ก.ค. 2562
การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ วันที่ 23 กรกฎาคม 256223 ก.ค. 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 23 ก.ค. 2562
การประชุมตัวแทนฝ่าย ทีมงานระบบ swis เพื่อกำกับติดตามการบันทึกแผนงาน/โครงการ และเริ่มใช้เมนูต่อไป วันที่ 22 กรกฎาคม 256222 ก.ค. 2562
การสอบวัดความรู้เก็บคะแนน กลางภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 256222 ก.ค. 2562
การสอบวัดความรู้เก็บคะแนน กลางภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 256222 ก.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น และนักเรียนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จาก University of Cambridge Center for ESOL Examinations วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 (Part 2)20 ก.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น และนักเรียนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จาก University of Cambridge Center for ESOL Examinations วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 (Part 1)20 ก.ค. 2562
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และวันภราดา วันที่ 19 กรกฎาคม 256219 ก.ค. 2562
การอบรม กำกับติดตามการบันทึกแผนงาน โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายปฐมวัย วันที่ 19 กรกฎาคม 256219 ก.ค. 2562
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เทิดเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเป็นนักบุญ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 19 ก.ค. 2562
Visit of Rev. Bro. Pratap Reddy, Assistant General of Montfort Brothers of St. Gabriel, to Assumption College Lampang. 18 ก.ค. 2562
การอบรม กำกับติดตามการบันทึกแผนงาน โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 18 กรกฎาคม 256218 ก.ค. 2562
สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 18 กรกฎาคม 256218 ก.ค. 2562
งานลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับ อ.ชานน จะมาติดตาม และให้คำแนะนำเรื่องการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 18 กรกฎาคม 256218 ก.ค. 2562
พิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น วันที่ 18 กรกฎาคม 256218 ก.ค. 2562
Monday, 15th July 2019 International Children’s Video Conference for Junior High School The theme of the conference was: Let’s exchange opinions and ideas!15 ก.ค. 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ ห้องผู้อำนวยการ วันที่ 15 กรกฎาคม 256215 ก.ค. 2562
ประชุมกำกับติดตามการบันทึกแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis วันที่ 15 กรกฎาคม 256215 ก.ค. 2562
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 15 กรกฎาคม 256215 ก.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ แม่จันทร์ศรี ใจเดียว มารดาของ มิสคนึงนิจ แก้วกิติ วันที่ 12 กรกฎาคม 256213 ก.ค. 2562
การประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการแก้ปัญหา และพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ วันที่ 12 กรกฎาคม 256213 ก.ค. 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ 4 และ 12 กรกฎาคม 256213 ก.ค. 2562
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 256212 ก.ค. 2562
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 256212 ก.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา การบรรยายพิเศษ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 11 กรกฎาคม 256211 ก.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และแชร์บอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 256210 ก.ค. 2562
การประชุม การจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ เนตรนารี สร้างองค์ความรู้ และเกิดประโยชน์แก่ตัวครูผู้สอนและผู้เรียน วันที่ 10 กรกฎาคม 256210 ก.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และแชร์บอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 25629 ก.ค. 2562
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ลานอาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 8 กรกฎาคม 25628 ก.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 กรกฎาคม 25625 ก.ค. 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 25624 ก.ค. 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช วันที่ 3 กรกฎาคม 25623 ก.ค. 2562
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 25623 ก.ค. 2562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 25622 ก.ค. 2562
โครงการค่าย Robotics นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 29 มิถุนายน 25621 ก.ค. 2562
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ มิสรัตนา คำบุญลือ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ณ วัดสุขสวัสดิ์ อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 27 มิถุนายน 25621 ก.ค. 2562
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 28 มิถุนายน 25621 ก.ค. 2562
พิธีเปิดอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับสูง วันที่ 27 มิถุนายน 256228 มิ.ย. 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์” ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 256227 มิ.ย. 2562
การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ และวงดนตรีสากล ครั้งที่ 5 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” วันที่ 25 มิถุนายน 256227 มิ.ย. 2562
งานอภิบาล เลี้ยงอาหารกลางวัน ตามโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรม” ให้แก่น้องๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำปาง วันที่ 25 มิถุนายน 256226 มิ.ย. 2562
รณรงค์ให้ความรู้แก่น้องๆในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด วันที่ 24-25 มิถุนายน 256226 มิ.ย. 2562
กิจกรรม บรรยายพิเศษเผยแพร่ความรู้ ในโครงการ “รณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชน และประชาชน” วันที่ 25 มิถุนายน 256226 มิ.ย. 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 25 มิถุนายน 256225 มิ.ย. 2562
ตรวจสุขภาพประจำปีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกล ไร้โรค วันที่ 24 มิถุนายน 256224 มิ.ย. 2562
กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ACL ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ วันที่ 21 มิถุนายน 256221 มิ.ย. 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มิถุนายน 256218 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียน ชั้น ม.5-ม.6 และศิษย์เก่า รุ่น 36 น้อมคารวะคุณครู วันที่ 13 มิถุนายน 256214 มิ.ย. 2562
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ “อันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรัก และความสามัคคีในสถาบันอัสสัมชัญ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันที่ 13 มิถุนายน 256214 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 14 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 256214 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 256214 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 256213 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "น้อมวันทา บูชาพระคุณครู" ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 256213 มิ.ย. 2562
การแข่งขันประกวดทำพานไหว้ครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มิถุนายน 256212 มิ.ย. 2562
ร่วมแสดงความยินดี ทีมนักกีฬายูโด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการ Thailand International Judo championship 2019 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย7 มิ.ย. 2562
พิธีเปิดการเรียนการสอน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มิถุนายน 25626 มิ.ย. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” วันที่ 5 มิถุนายน 25625 มิ.ย. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” วันที่ 4 มิถุนายน 25624 มิ.ย. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” เป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 25621 มิ.ย. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” เป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 30 พฤษภาคม 256231 พ.ค. 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารเอเทียนกรางซ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 256231 พ.ค. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 29 พฤษภาคม 256230 พ.ค. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 28 พฤษภาคม 256228 พ.ค. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 27 พฤษภาคม 256227 พ.ค. 2562
การประชุม ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษา นโยบาย และวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 25 พฤษภาคม 256225 พ.ค. 2562
กิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 256224 พ.ค. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง”นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 256224 พ.ค. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 256224 พ.ค. 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้การต้อนรับ คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 22 พฤษภาคม 256223 พ.ค. 2562
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันเปิด ปีการศึกษา 2562 และพิธีแสดงความยินดี และต้อนรับคณะภราดา วันที่ 23 พฤษภาคม 256223 พ.ค. 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมแสดงความยินดี กับนักกีฬายูโด ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” วันที่ 23 พฤษภาคม 256223 พ.ค. 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 256222 พ.ค. 2562
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 256221 พ.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ลูกๆ ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 256217 พ.ค. 2562
คึกคักรับวันเปิดเทอม Welcome back to school ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 256216 พ.ค. 2562
การอบรม สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาใหม่ 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 256214 พ.ค. 2562
การอบรม สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาใหม่ 2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 256213 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)