[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 754
ชื่อ: มิส  เพียงใจ    วงค์ใหม่
ฉายา: เจี๊ยบ
อายุงาน: 11 ปี 11 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 /1

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  ม.ราชภัฎลำปาง 2550  ครุศาสตร์บัญฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2562 ประธานกรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
2562 กรรมการ งานสายชั้น
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 ประธานกรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ หัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2552 ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จ.เชียงใหม่ 17 มิ.ย. 2559 - 17 มิ.ย. 2559 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,   งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   งานสายชั้น,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน วิเคราะห์ วางแผนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์) ขั้นตอน 6.1 กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน Big cleaning day ขั้นตอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน งานสายชั้นมีหน้าที่หลัก ประสานงานกับทุกฝ่าย เกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน ดูแล ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผล นักเรียน เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์(งานสายชั้น) ขั้นตอน 6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (14)
   กิจกรรม Outstanding Classroom
   6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom
   แจ้งรายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม Outstanding class
   ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(ภาคเรียนที่ 1)
   ติดตามผลการดำเนินงานที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562)
   มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(ภาคเรียนที่ 2)
   ติดตามผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6(ภาคเรียนที่ 2/2562)
   มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   ติดตามผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับ ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5(ภาคเรียนที่ 2/2562)
   มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4,5ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   สิ้นสุด กิจกรรม Outstanding Classroom
   6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom
   สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding class
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)