[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 751
ชื่อ: มิส  เทพวลี    อภิวงศ์
ฉายา: หมิว
อายุงาน: 12 ปี 10 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 2 /3

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  ม.ราชภัฎลำปาง 2549  คบ.  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2555 กรรมการ งานอาคารสถานที่(ปฐมวัย)
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/3
2561 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/3
2555 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/1

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย ACL 04 ธ.ค. 2558 8
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 16
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 8
2558 เทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 23 ก.ค. 2558 8
2558 ฝึกจิตภาวนา ห้องฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 8
2558 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 12 มิ.ย. 2558 8
2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 19 มิ.ย. 2558 8
2558 สัมมนาครูและบุคคลากรทางการศึกาษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 หอประชุมสุวรรณสมโภช 14 พ.ค. 2558 16
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อและนวัตกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 20 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมเทคนิกการสอนคณิตศาสตร์Stepping Stones ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 14 ธ.ค. 2558 8
2557 เตรียมความพร้อม สมศ รอบ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 8
2557 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย โรงเรียนอัสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 8
2557 อบรมวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 8
2557 สัมมนาครูและบุคคลากรทางการศึกาษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 16
2557 สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2557 8 1388.jpg
2557 ธรรมนำทางสัมผีสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ก.ย. 2557 8
2557 เทคนิคการสอนเด็กปฐมวัย โรงเรียนพินิจวิทยา 23 ส.ค. 2557 - 24 ส.ค. 2557 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 โครงการคลินิกพัฒนา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (13)
   แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเศรษฐีน้อย
   ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
   กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเศรษฐีน้อย
   ทำจดหมายแจ้งผู้ปกครองรับทราบ เกี่ยวกับจุดประสงค์ของการออมทรัพย์
   ครูประจำชั้นเชิญชวนผู้ปกครองเปิดสมุดบัญชีเงินฝากนักเรียนใหม่
   จัดทำสมุดบันทึกการออมทรัพย์ของนักเรียน
   ประสานงานกับผู้รับผิดชอบธนาคารโรงเรียน
   ครูนำเงินไปฝากธนาคารโรงเรียนทุกสัปดาห์แรกของเดือน
   กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเศรษฐีน้อย
   สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมเศรษฐีน้อย
   สิ้นสุด 6.4 กิจกรรมเศรษฐีน้อย
   นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป
   6.4 กิจกรรมเศรษฐีน้อย
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)