[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 750
ชื่อ: มิส  สุพัตรา    แหสกุล
ฉายา: ดาว
อายุงาน: 12 ปี 10 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 2 /2

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  ม.ราชภัฎลำปาง 2548  คบ.  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/2
2561 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/5
2555 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/2

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 สัมมนาครูและบุคคลกรทางการศึกษาที่2ก่อนเปิดภาคเรียน 06 ต.ค. 2557 16
2559 อบรมงานวิจัยนชั้นเรียน 30 ก.ย. 2557 8
2559 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย 10 ธ.ค. 2557 8
2557 อบรมเตรียมความพร้อม สมศรอบ4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (14)
   6.3 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
   จัดทำตารางปฎิบัติกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
   จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
   ประชุมคณะกรรมการเรื่องเกณฑ์การทดสอบ
   ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1
   ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2
   ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพภาคเรียนที่2
   ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1
   ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2
   ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3
   สิ้นสุด 6.3 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 22 กรกฎาคม 256222 ก.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)