[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 748
ชื่อ: มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา
ฉายา: กันนิ
อายุงาน: 12 ปี 10 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยโยนก 2538  นิเทศศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และวารสาร
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ ฝ่ายธุรการ
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ ประชาสัมพันธ์ (ปฐมวัย)
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์ (ประถมฯ)
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 ที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์ (ปฐมวัย)
2555 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์ (ประถมฯ)
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ภาวะการเป็นผู้นำ แก้วกรรณิการีสอร์ทแอนด์สปา เขาพระบาท 543 - 543 2000

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประชาสัมพันธ์และวารสาร
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และวารสาร

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (387)
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน งานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   การสัมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
   6.1 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร)
   6.2 การประชำสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่ำงๆ เช่น Facebook, @Line, TV signage, Website
   6.3 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
   6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
   1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง
   หยุดเรียนวันวิสาขบูชา
   6.1.ออกแบบและสร้างสื่อเผยแพร่ ตามช่องทางการเผยแพร่
   6.1.1 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร [email protected]
   6 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงานประชาสัมพันธ์
   6.1.1 คณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน
   6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /[email protected]
   6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานภายนอก
   6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   6.1.2 ดำเนินการตามกิจกรรมในปฏิทิน
   6.3 ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
   6.4 สรุปผลการดำเนินงาน
   วันหยุด วันวิสาขบูชา
   วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา
   เปิดเรียนหลังวันหยุดชดเชย
   ปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ม.ต้น,ม.ปลาย
   ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1
   พิธีมิสซาเปิดภาคเรียน
   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.2
   พิธีกรพิธีมิสซาเปิดภาคเรียน 2562
   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.3
   กิจกรรมผู้ปกครองพบครู(ชั้นอนุบาล 2 และ 3)
   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 ม.4
   คัดเลือกประธานเครือข่ายระดับห้องเรียน
   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.6
   ฝึกซ้อมพิธีกร นักเรียน ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.6
   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.5
   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.4
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.6
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   6.2 วางแผนดำเนินงาน เพื่อนำเสนอสายงาน
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
   ค่ายคุณธรรม ม.4
   ขั้นวางแผน
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นประเมิน
   งบประมาณ
   งบประมาณ
   งบประมาณ
   งบประมาณ
   งบประมาณ
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   ขั้นประเมิน
   งบประมาณ
   งบประมาณ
   งบประมาณ
   งบประมาณ
   2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   จัดรายการเสียงสาย วันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
   รายการเสียงตามสาย แจ้งวันหยุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
   วันหยุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1 - ป.3
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกิจกรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1 - ป.3
   ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.5
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกำหนดการ พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ
    พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   ฝึกซ้อมนักเรียนพิธีกร ไหว้ครูทุกระดับชั้น
   ฝึกซ้อมนักเรียนพิธีกร ไหว้ครูทุกระดับชั้น
   พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   กำกับดูแล นักเรียนพิธีกรไหว้ครู ทุกระดับชั้น และพิธีกรพิธีประดับเข็ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   กำกับดูแล นักเรียนพิธีกร ไหว้ครูทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
   กำกับดูแลพิธีกร งานวันสุนทรภู่ และ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ
   กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ACL
   ตรวจสุขภาพครูประจำปี2562
   กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
   ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่นักการ ประจำปี2562
   งานวันสุนทรภู่ และ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ
   พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์
   พิธีกร พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์
   กิจกรรมเสียงตามประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
   กิจกรรมเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ ตารางการสอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1/2562 ป.1 - 6 , ม.1 - 3
   ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับประถมศึกษา
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
   ซ้อมขั้นตอนการแห่เสลี่ยงองค์นักบุญหลุยส์ตามเส้นทาง
   การจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ให้สอดคล้องกับงานระเบียบวินัย
   ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย งาน สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
   ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การอบรมขยายผล เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
   ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา
   ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย กิจกรรมติว TruePlookpanya School Tour Upskill O-Net ม.3 และ ม.6
   ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย งานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
   กิจกรรม Building global friendship through video conferencing for Junior High school students 2019
   ซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ปี 2561
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกิจกรรม สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
   หยุดเรียนวันอาสาฬบูชา
   วันหยุดวันเข้าพรรษา
   สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
   พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
   Welcome Rev.Bro.Pratap Reddy The Assistant general from Rome to Assumption College Lampang
   พิธีกร วันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
   พิธีกรงาน พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ปี 2561
   พิธีกรพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ปี 2561
   สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - ม.3)
   สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.4 - 6)
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งการสอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - ม.3)
   สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - ม.3)
   สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.4 - 6)
   พิธี เปิดการฝึก-ศึกษาและพิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
   กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
   สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.4 - 6)
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกกิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา
   พิธีกร กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา
   จัดรายการเสียงตามสายแจ้ง กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา
   หยุดเรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
   การตรวจเยี่ยมและประชุมตามมาตรฐานการศึกษางานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิเซนคาเบรียลฯ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562
    - พิธีกร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคณะกรรมการประเมิน โรงเรียน รอบที่ 4 สมศ
   6.1 ศึกษาสถานการณ์และประชุมปรึกษาคณะกรรมการ
   แจ้งกำหนดการการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.5-ป.6
   กิจกรรมบูรณาการและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ม. 4 - 6/มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   การตรวจเยี่ยมและประชุมตามมาตรฐานการศึกษางานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิเซนคาเบรียลฯ
   พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล Aussumption Academy League ครั้งที่ 2/2562
   วันรพี
   จัดรายการเสียงตามสาย วันรพี
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/รำลึกพระคุณแม่
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/รำลึกพระคุณแม่
   พิธีกร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/รำลึกพระคุณแม่
   ประชุมผู้ปกครองและแจกใบรายงานผลการสอบครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562
   แจ้งข่าวสารวันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   งานประชาสัมพันธ์ขอนัดพบชี้แจ้งโครงการประกวดวิดิทัศน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางครั้งที่ 1 2562
   วันอัสสัมชัญ/กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ / กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกำหนดการ วันอัสสัมชัญ/กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ / กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ
   พิธีกรงาน วันอัสสัมชัญ/กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ / กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ
   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ม. 1 - 3
   จัดรายการเสียงตามสาย กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ม. 1 - 3
   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ป. 4 - 6
   ฝึกซ้อมพิธีกรนักเรียน ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.2
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ป. 4 - 6
   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ป. 1 - 3
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ป. 1 - 3
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   ฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยและแผ่นดินไหว
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง การฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยและแผ่นดินไหว
   แจ้งกิจกรรมพิธีกซ้อมการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยและแผ่นดินไหว
   ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร
   กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   พิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์
   จัดรายการเสียงตามสายแจ้งกำหนดการพิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์
   พิธีกร พิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์
   กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย
   กิจกรรม Cool Kids Camp
   โครงการ ประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดิโอ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1
   จัดรายการเสียงตามสาย กิจกรรม Cool Kids Camp
   การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562
   ประเมินผลทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2562
   สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6)
   สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6)
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกำหนดการ สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6)
   สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6)
   สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6)
   จัดรายการเสียงตาม แจ้งการสอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6)
   เปิดเรียนวันสุดท้าย ระดับปฐมวัย
   สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6)
   สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6)
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง วันเปิดเรียนวันสุดท้าย ระดับปฐมวัย
   จัดกรายการเสียงตามสาย แจ้ง วันปิดภาคเรียนที่ 1/2562
   ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
   สิ้นสุด งบประมาณ
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
   6.1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์นอกสถานที่
   สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
   สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร
   กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ)
   กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร 7 - 10 ต.ค.62
   กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ)
   กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร
   กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร
   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ)
   พิธีกรงาน สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
   แจ้งวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ลงใน [email protected] NEWS
   กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
   ร่วมกิจกรรม กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
   กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
   กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
   แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ลงใน [email protected] NEWS
   เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   แจ้งวันหยุดเรียนวันปิยมหาราช ลงใน [email protected] NEWS
   หยุดเรียนวันปิยมหาราช
   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.5-ป.6
   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.5-ป.6
   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3 (Day Camp)
   แจ้งข่าวสารการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3 (Day Camp)
   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.4 (Day Camp)
   แจ้งข่าวสารการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.4 (Day Camp)
   กิจกรรมวันลอยกระทง
   จัดกรายการเสียงตามสาย แจ้งกิจกรรม วันลอยกระทง
   แจ้งกิจกรรมวันลอยกระทง ลงใน [email protected] NEWS
   แจ้งกิจกรรม ACL วิ่งปันรัก ครั้งที่ 2 ลงใน[email protected] NEWS
   กิจกรรม ACL วิ่งปันรัก ครั้งที่ 2
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง วันเข็มแดงเกมส์ 2019 ระดับประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา
   เข็มแดงเกมส์ 2019 ระดับประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา
   แจ้งข่าวสาร เข็มแดงเกมส์ 2019 ระดับประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา ลงใน [email protected] NEWS
   เข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัย
   แจ้งกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัย ลงใน [email protected] NEWS
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21
   สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งการสอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6
   สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6
   สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21
   กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 / วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 / วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ
   จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง หยุดเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/
   พิธีกร งานรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21
   หยุดเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ
   แจ้งหยุดเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงใน[email protected] NEWS
   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6
   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3
   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3
   สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6
   หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ
   สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6
   สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6
   เสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส
   สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.4 - 6)
   สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.4 - 6)
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6 )
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 3)
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.4 - 6)
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6 )
   วันคริสต์มาสแฟร์ 2019
   วันครอบครัวครู
   วันครอบครัวนักการ
   หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์
   หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์
   หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์
   หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์
   หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์
   หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์
   หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์
   หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์
   หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์
   หยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่
   เปิดเรียน
   มิสซาศุกร์ต้นเดือน
   สอบ Saint Gabriel 's Foundation Standardized Test (FSGST) ป.3,ป.6,ม.3สอบตำรากลางภาษาอังกฤษ อ.3 , ป.3 , ป.6 , ม.3
   สอบ Saint Gabriel 's Foundation Standardized Test (FSGST) ป.3,ป.6,ม.3สอบตำรากลางภาษาอังกฤษ อ.3 , ป.3 , ป.6 , ม.3
   กิจกรรมวันเด็ก/ทำบุญตักบาตรวันเด็ก วันครู วันขึ้นปีใหม่
   กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
   กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
   หยุดเรียน วันครู
   ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญ/ลูกเสือวิสามัญ
   ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญ/ลูกเสือวิสามัญ
   วันวิชาการ ปีการศึกษา 2562
   กิจกรรมหนูน้อยอาสา
   กิจกรรม Charity Night 2019
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.6
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.6
   วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562
   กิจกรรมกราบบูรพาจารย์ นักเรียนชั้น ม.6/กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง ม.5 ,ม.6
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 ,ม.4 ,ม.5
   ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562
   กิจกรรมกราบบูรพาจารย์ นักเรียนชั้น ม.3
   ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 ,ม.4 ,ม.5
   ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562
   ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 ,ม.4 ,ม.5
   พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมศิลปินน้อย ACL
   สอบ ONET ป.6 , ม.3 , ม.6
   กิจกรรม Prom Night ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   กิจกรรม Prom Night ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   กิจกรรมมุทิตาจิตศิษย์อภิวันบูชาครู
   พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนชั้น อนุบาล 3
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6)
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 2)
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6)
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 2)
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6)
   สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 2)
   โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
   ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส
   ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส
   ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส
   ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส
   ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส
   ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
   เริ่มกิจกรรม Summer Course 2020
   6.1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์นอกสถานที่
   6.1.ออกแบบและสร้างสื่อเผยแพร่ ตามช่องทางการเผยแพร่
   สิ้นสุด 6.1.1 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร [email protected]
   6 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงานประชาสัมพันธ์
   6.1.1 คณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงาน
   6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานภายนอก
   6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   หยุดวันจักรี
   หยุดวันสงกรานต์
   หยุดวันสงกรานต์
   หยุดวันสงกรานต์
   กิจกรรมมุฑิตาจิตครูและนักการ
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   4.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงาน ดังนี้
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน งานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   6.1 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร)
   6.2 การประชำสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่ำงๆ เช่น Facebook, @Line, TV signage, Website
   6.3 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
   6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)