[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 733
ชื่อ: มิส  นัทกุญช์ญาณ์    ตันฏีร์ญาคำ
ฉายา: สา
อายุงาน: 13 ปี 10 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (9)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  ม.ราชภัฎลำปาง 2545  ครุศาสตร์บัญฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2560 ประธานกรรมการ งานศูนย์ภาษา
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 กรรมการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (33)
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   กิจกรรมการเรียนการสอนพิเศษเย็นเคมบริดจ์
   กิจกรรมการเรียนการสอนพิเศษเย็นเคมบริดจ์
   a1
   กิจกรรมปิดคอร์สเรียนพิเศษเย็นเคมบริดจ์
   กิจกรรมการเรียนการสอนพิเศษเย็นเคมบริดจ์ภาคเรียนที่ 2
   การรับรองครูและนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์
   การรับรองครูและนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์วันที่2
   กิจกรรมการเรียนการสอนพิเศษเย็นเคมบริดจ์ภาคเรียนที่ 2
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   สิ้นสุด 6.4.กิจกรรมต้อนรับและแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศ
   6.1.บริหารงานศูนย์ภาษา
   สิ้นสุด 6.2.กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานเคมบริดจ์
   สิ้นสุด 6.3.กิจกรรมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ Cambridge ESOL Examination
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)