[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 731
ชื่อ: มิส  สุกัญญา    พวงพันธุ์
ฉายา: โบว์
อายุงาน: 14 ปี 2 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 3 /6

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  ม.ราชภัฎเชียงใหม่ 2546  ครุศาสตร์บัญฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2560 กรรมการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/6
2561 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/6
2555 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/6
2552 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/3

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 05 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 - 05 พ.ย. 2558 16
2558 อบรมการเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยACL 04 ธ.ค. 2558 8
2558 อบรมเทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยACL 23 ก.ค. 2558 8
2558 อบรมเทคนิคพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เคลื่อนไหวจังหวะดนตรีฯ โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ 24 ม.ค. 2559 8
2558 ฝึกจิตภาวนา ห้องฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 8
2558 อบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยACL 12 มิ.ย. 2558 8
2558 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยACL 19 มิ.ย. 2558 8
2558 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยACL 13 ม.ค. 2559 8
2558 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 16
2558 อบรมสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ฯและการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อและนวัตกรรม" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ Stepping Stones ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยACL 14 ธ.ค. 2558 8
2557 สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 24
2557 อบรมการเตรียมความพร้อม สมศ.รอบ4 โรงเรียนอัสสัมชัญ 03 ส.ค. 2557 8
2557 อบรมงานวิจัยในชั้นเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 8
2557 ประชุมปฏิบัติการโครงการ "สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ" ห้องภาวนาชั้น2อาคารสุวรรณสมโภชโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2557 8
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
2557 อบรมเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 8
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 8
2557 ร่วมกิจกรรมในงานเปิดกล่องชอล์กปีที่12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 พ.ย. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ศึกษาดูงานการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่และโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 03 มี.ค. 2558 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  5 พ.ย. 2557  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี"  รูปถ่ายและเกียรติบัตร
2  14 ม.ค. 2558  รองชนะเลิศอันดับที่2การผลิตสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ประเภทหนังสือ  รูปถ่ายและเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (8)
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย
   ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่1ฝ่ายปฐมวัย
   เรียนเชิญ ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย
   กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย
   ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย
   นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อยในปีต่อไป
   6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ฝ่ายปฐมวัย ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนวิชชานารี วันที่ 2 สิงหาคม 25623 ส.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)