[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 730
ชื่อ: มิส  พัทธนันท์    ใจเด็ด
ฉายา: ไม้
อายุงาน: 13 ปี 10 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2554  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนาฏศิลป์
2562 กรรมการ งานโยธวาทิต
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
2561 กรรมการ งานโยธวาทิต
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
2560 ประธานกรรมการ งานโยธวาทิต
2559 ประธานกรรมการ งานโยธวาทิตและร้องประสานเสียง
2557 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการและเลขานุการ งานโยธวาทิตและร้องประสานเสียง
2555 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 Music Teacher Training Series III คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 12 ก.ค. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 549.1  รองชนะเลิศ การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th Asian Asian Symphonic Band Competition)  ประกาศนียบัตร/ถ้วยรางวัล/รูปภาพ
2  0 554  ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็กพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร, เหรียญทอง, รางวัลคะแนนสูงสุดประจำวัน, รางวัลดนตรีสนามดีเด่น การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 21  ถ้วยพระราชทาน/ประกาศนียบัตร/เหรียญรางวัล/รูปภาพ
3  0 561  เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตยามาฮ่านักเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  ประกาศนียบัตร/เหรียญรางวัล/ถ้วยรางวัล/รูปภาพ
4  0 561  รองชนะเลิศ/เหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตยามาฮ่านักเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10  ประกาศนียบัตร/เหรียญรางวัล/รูปภาพ
5  0 562.08  เหรียญเงิน การประกวดคอนเสิร์ตแบนด์นักเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2  ประกาศนียบัตร/เหรียญรางวัล/ถ้วยรางวัล/รูปภาพ
6  0 562.08  รองชนะเลิศ/เหรียญทอง การประกวดวงคอนเสิร์ตแบนด์นักเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3  ประกาศนียบัตร/เหรียญรางวัล/ถ้วยรางวัล/รูปภาพ
7  0 572.08  รองชนะเลิศ/เหรียญทอง การประกวดวงคอนเสิร์ตแบนด์นักเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1  ประกาศนียบัตร/เหรียญรางวัล/ถ้วยรางวัล/รูปภาพ
8  0 572  ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และรางวัลเงินสด 1 ล้านบาท การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th Asian Symphonic Band Competition) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ้วยพระราชทาน/ประกาศนียบัตร/เหรียญรางวัล/รูปภาพ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนาฏศิลป์,   งานโยธวาทิต
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนาฏศิลป์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานโยธวาทิต

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (4)
     หน้าที่ คณะกรรมการงานหลักสูตร    แผนงาน การพัฒนาและการดำเนินงานหลักสูตรและการสอน ร่วมกับงานด้านอื่นๆ ขั้นตอน 6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน กำหนดการ เริ่มการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1
     หน้าที่ คณะกรรมการงานหลักสูตร    แผนงาน การพัฒนาและการดำเนินงานหลักสูตรและการสอน ร่วมกับงานด้านอื่นๆ ขั้นตอน 6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน กำหนดการ สิ้นสุดการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1
     หน้าที่ คณะกรรมการงานหลักสูตร    แผนงาน การพัฒนาและการดำเนินงานหลักสูตรและการสอน ร่วมกับงานด้านอื่นๆ ขั้นตอน 6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน กำหนดการ เริ่มการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2
     หน้าที่ คณะกรรมการงานหลักสูตร    แผนงาน การพัฒนาและการดำเนินงานหลักสูตรและการสอน ร่วมกับงานด้านอื่นๆ ขั้นตอน 6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน กำหนดการ สิ้นสุดการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (57)
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   3.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.5 กิจกรรมศึกษาดูงานโยธวาทิต
   จัดประชุม ศึกษาสถานการณ์ วางแผนปฏิบัติงานประจำปีและจัดทำงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน วางแผน วางเป้าหมาย เตรียมการ ควบคุมการกระจายงานให้บุคลากร และนักเรียนในกิจกรรมรับผิดชอบ ทั้งงานประจำและเฉพาะกิจรวมถึงการเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ
   ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัดและสนใจควบคู่กับสุนทรียภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ควบคุมการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถจัดบุคลากรครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามกำหนดสำหรับกิจกรรมในโอกาสต่างๆ
   สิ้นสุด จัดประชุม ศึกษาสถานการณ์ วางแผนปฏิบัติงานประจำปีและจัดทำงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน วางแผน วางเป้าหมาย เตรียมการ ควบคุมการกระจายงานให้บุคลากร และนักเรียนในกิจกรรมรับผิดชอบ ทั้งงานประจำและเฉพาะกิจรวมถึงการเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ
   เสนอแผนงาน/ โครงการที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน กิจกรรม และบุคลากร มีแผนปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายวัตถุประสงค์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และ พ.ร.บ. การศึกษาของชาติ
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.1 กิจกรรมโยธวาทิตสู่ชุมชน
   6.2 กิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต
   6.3 กิจกรรมประกวดวงโยธวาทิต
   6.4 กิจกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต
   6.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโยธวาทิต
   6.7 กิจกรรมจัดหาทุนสนับสนุนวงโยธวาทิต
   6.8 กิจกรรมบริหารงานโยธวาทิต
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   โยธวาทิตสู่ชุมชน
   3.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   Music Teacher Training Series III
   สิ้นสุด เสนอแผนงาน/ โครงการที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน กิจกรรม และบุคลากร มีแผนปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายวัตถุประสงค์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และ พ.ร.บ. การศึกษาของชาติ
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
   เข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   ประกวดวงโยธวาทิต
   7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัดและสนใจควบคู่กับสุนทรียภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ควบคุมการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถจัดบุคลากรครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามกำหนดสำหรับกิจกรรมในโอกาสต่างๆ
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมโยธวาทิตสู่ชุมชน
   6.2 กิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต
   สิ้นสุด 6.3 กิจกรรมประกวดวงโยธวาทิต
   สิ้นสุด 6.4 กิจกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต
   6.5 กิจกรรมศึกษาดูงานโยธวาทิต
   สิ้นสุด 6.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโยธวาทิต
   สิ้นสุด 6.7 กิจกรรมจัดหาทุนสนับสนุนวงโยธวาทิต
   สิ้นสุด 6.8 กิจกรรมบริหารงานโยธวาทิต
   สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 ผลงานด้านดนตรีของบุคลากรงานดนตรี การแสดง และงานศูนย์ดนตรีอิลเดอฟอนโซ ประจำปีการศึกษา 2561 6 มิ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ผลงานด้านดนตรีของบุคลากรงานดนตรี การแสดง และงานศูนย์ดนตรีอิลเดอฟอนโซ ประจำปีการศึกษา 25616 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)