[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 727
ชื่อ: มิส  เกศิณี    กังวาฬ
ฉายา: เกศ
อายุงาน: 13 ปี 10 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 /6

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2545  ครุศาสตร์บันฑิต 4 ปี  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ประชุมวิชาการ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมลำปางในรอบ100 ปี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง 09 ก.ย. 2559 - 09 ก.ย. 2559 8
2559 ประชุมปฏิบัติการ โครงการ “ สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ” โดย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 26 ก.ย. 2559 - 26 ก.ย. 2559 8
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ขั้นก้าวหน้า โดยคณะกรรมการคาทอเพื่อการพัฒนาสังคม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 16
2559 อบรม เรื่อง TEAM BUILDING โดยดร.พรทิพย์ แข็งขันและทีมงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15 พ.ค. 2559 - 15 พ.ค. 2559 8
2558 อบรม เรื่อง บทบาทครูยุคใหม่กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยม.เซนต์จอห์น วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 8
2558 ประชุมปฏิบัติการ โครงการ “ สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ” โดย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2558 นวัตกรรมสำคัญในการจัดการเรียนรู้และบทบาทครูยุคดิจิตอล โดย ดร.วิชัย เสวกงาม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 มิ.ย. 2558 - 13 มิ.ย. 2558 8
2558 อบรม เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา โดยคณะทีมงานอาจารย์พรทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 มิ.ย. 2558 - 14 มิ.ย. 2558 16
2558 อบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู โดย พระมหานภดล สุวรรณเมธี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 8
2558 อบรมการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดย ร.ศ.ดร.รัชนี ทองสุขดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อสอบแบบปรนัยหลายตัวเลือกและPISA LIKE โดย ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะและดร.วารุณี เลียววิวัฒชัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 23 เม.ย. 2559 - 24 เม.ย. 2559 16
2558 อบรม TEPE58105 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 22 มี.ค. 2559 - 22 มี.ค. 2559
2558 อบรมTEPE 58104 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 06 เม.ย. 2559 - 06 เม.ย. 2559
2558 อบรม TEPE 58304 ระบบช่วยเหลือนักเรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 06 เม.ย. 2559 - 06 เม.ย. 2559
2557 Team Building โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15 พ.ค. 2559 - 15 พ.ค. 2559 8
2557 อบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือภูมิศาสตร์สารสนเทศ โดย GISTDA โรงเรียนอัสสัมชัญ 15 ก.ย. 2557 - 15 ก.ย. 2557 8 1087.jpg
2557 อบรมการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน โดย ผ.ศ.ทศพร พิชัยยา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 8
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ ทบทวน จัดทำวิสัยทัศน์ กลุ่มสาระฯ และแผนงานตามโครงสร้าง ” โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 20 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 8
2557 อบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามตัวบงชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 4 โดย มิสดรุณี ขันโท โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ โดยคณะกรรมการคาทอเพื่อการพัฒนาสังคม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 เม.ย. 2557 - 09 พ.ค. 2557 8 1092.jpg
2557 อบรมวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม โดยคณะทีมงานอาจารย์พรทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 มิ.ย. 2557 - 15 มิ.ย. 2557 8
2557 อบรมการจัดทำข้อสอบ PISA LIKEโดยคณะทีมงานอาจารย์พรทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 8
2557 For successfully participating in the ACL 30-Hour In-Service English Teaching โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ธ.ค. 2556 - 05 เม.ย. 2557 30
2557 อบรมภาษาอังกฤษ Rostta Course กลุ่มที่ 1
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาหน้าที่พลเมืองโดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล 09 ม.ค. 2558 - 09 ม.ค. 2558 8
2557 - อบรมแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชาเพิ่มเติม โดยคณะอาจารย์ ผศ.พรทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
2557 ร่วมกิจกรรม “ วัยใสใส่ใจสุขภาพและSafe Sex” โดยงานเพศศาสตร์ศึกษาและงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำปาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 ก.ค. 2557 - 08 ก.ค. 2557 8
2557 ประชุมปฏิบัติการ โครงการ “ สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ” โดย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2557 - 29 ก.ย. 2557 8
2557 สัมมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2557 โดยภราดาชุมพล ดีสุดจิต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่2 โดยพระมหานภดล วัดบรรพรตสถิต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 06 ต.ค. 2557
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่2 โดยคุณพิทักษ์ เกิดหอม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 06 ต.ค. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16
2557 ร่วมกิจกรรมในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 พ.ย. 2557 - 14 พ.ย. 2557 8
2557 ส่วนร่วมในโครงการ “ ธรรมนำทางสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ” โดยโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 06 ก.ย. 2557 - 06 ก.ย. 2557 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 คณะกรรมการตัดสินโครงงานสังคมศึกษา แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล5 21 พ.ค. 2559 - 21 พ.ค. 2559 3 25.jpg

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2557  ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่5ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 1 1 1 5 ธ.ค. 2557 88

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม,   งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    แผนงาน บริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขั้นตอน 6.1.กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคม กำหนดการ กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)