[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 702
ชื่อ: มาสเตอร์  กฤษณ์    เข็มพรหมมา
ฉายา: บี
อายุงาน: 15 ปี 1 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏลำปาง 2546  คบ  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 ประธานกรรมการ งานกีฬา
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 ประธานกรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/6
2559 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
2552 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/7

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอาคารสถานที่,   งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)