[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 692
ชื่อ: มิส  อำพรรณ์    นันต๊ะคำมี
ฉายา: ตุ้ม
อายุงาน: 15 ปี 7 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 2 /6

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  ราชภัฎลำปาง 2544  ครุศาตร์บัญฑิต  ปริญญาบัตร
2    การศึกษานอกโรงเรียน เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 2540  มัธยมศึกษาปีที่ 6  วุฒิบัตร
3    ร.ร.ประชารัฐกิจพิทยาคม 2533  มัธยมศึกษาปีที่ 3  วุฒิบัตร
4    ร.ร.วัดทุ่งโจ้ 2530  ประถมศึกษาปีที่ 6  วุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2560 กรรมการ งานนิเทศการสอนฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2559 กรรมการ งานนิเทศปฐมวัย
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6
2561 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7
2555 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/8

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/58 ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 16
2558 ประชุมปฏิบัติการ สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง 10 มี.ค. 2558 - 12 มี.ค. 2558 24
2558 ประชุมปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัลำปาง 25 เม.ย. 2559 - 26 เม.ย. 2558 16
2558 ประชุมปฏิบัติการ การสร้างความเข้มแข็งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ครูปฐมวัย ร.ร.อนุบาลลำปาง 06 มิ.ย. 2558 - 07 มิ.ย. 2558 16
2558 ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ Cool Kids Camp ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง 26 ก.ย. 2558 8
2558 ประชุมปฏิบัติการ สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฏิการ การผลิตสื่อการเรียนการสอน ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฏิการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมภาษาอังกฤษ"5 house of Basic Grammar" ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง 10 ก.พ. 2559 8
2557 สัมนาก่อนเปิดภาคเรียน1/57 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 16
2557 อมรม ธรรมนำทางสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ ร.ร.เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ จ.เชียงใหม่ 06 ก.ย. 2557 8
2557 จัดกิจกรรม Cool Kids Camp ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2557 8
2557 ประชุมปฏิบัติการ สัมผัสชีวิตจิต ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2557 8
2557 อบรมวิจัยในชั้นเรียน ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 8
2557 อบรมเชิงปฏิการ มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 อิมแพค เมืองทอง กรุงเทพฯ 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 24
2557 อมรมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 8
2557 การผลิตสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง 14 ม.ค. 2558 8
2557 ร่วมโครงการ ธรรมะ ทางก้าวหน้า ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ 04 ม.ค. 2558 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 โครงการมหกรรมรวมพลคนรักษ์สขภาพ เทศบาลนครลำปาง 30 ก.ย. 2558 - 8

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
24 ต.ค. 2556  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 1 2 94 5 ธ.ค. 2556 ประกาศนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (8)
   ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศการสอน
   จัดทำตารางนิเทศการสอน
    กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย
    กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย
    กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย
    กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย
    กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย
   6.5 กิจกรรมนิเทศการสอน
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 26 กรกฎาคม 256227 ก.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)