[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 667
ชื่อ: มิส  ขวัญดาว    ถิ่นสุข
ฉายา: ดาว
อายุงาน: 17 ปี 10 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2543  ครุศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
2560 กรรมการ วิชาการฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2559 กรรมการ วิชาการปฐมวัย
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นวัตกรรมทางการศึกษาการปฐมวัย" มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 30 เม.ย. 2559 - 01 พ.ค. 2559 16
2559 ปฐมนิเทศก์ครูก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 17 มิ.ย. 2559 - 17 มิ.ย. 2559 8
2559 การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 21 มิ.ย. 2559 - 22 มิ.ย. 2559 16
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาพิเศษ" ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 13 ก.ค. 2559 - 13 ก.ค. 2559 8
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทีมงาน Team Building" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15 พ.ค. 2559 - 15 พ.ค. 2559 8
2559 อบรมเรื่อง "วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน" ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 31 ก.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2559 8
2559 อบรม "โปรแกรม swis" ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15 ก.ค. 2559 - 15 ก.ค. 2559 1 1671.jpg
2559 ประชุมปฏิบัติการ โครงการ "สัมผัสชีวิต จิตสาธารณะ" ณ ห้องภาวนาชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 27 ก.ย. 2559 - 27 ก.ย. 2559 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (2)
   กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย
   6.10 กิจกรรม Cool Kids Camp
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย วันที่ 15-17 มิถุนายน 256218 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)