[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 654
ชื่อ: มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
ฉายา: นก
อายุงาน: 18 ปี 9 เดือน 18 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 /6

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ใบปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 ประธานกรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ
2560 ประธานกรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2559 ประธานกรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2553 กรรมการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรมภาษาอังกฤษ สถาบัน Orient Black Swan ประเทศอินเดีย 08 มี.ค. 2558 - 04 พ.ค. 2558

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.พ. 2558  เกียรติยศครูปฏิบัติงาน 15 ปี  รูปภาพ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานแนะแนว,   งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานแนะแนว
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (4)
     หน้าที่ คณะกรรมการงานหลักสูตร    แผนงาน การพัฒนาและการดำเนินงานหลักสูตรและการสอน ร่วมกับงานด้านอื่นๆ ขั้นตอน 6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน กำหนดการ เริ่มการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1
     หน้าที่ คณะกรรมการงานหลักสูตร    แผนงาน การพัฒนาและการดำเนินงานหลักสูตรและการสอน ร่วมกับงานด้านอื่นๆ ขั้นตอน 6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน กำหนดการ สิ้นสุดการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1
     หน้าที่ คณะกรรมการงานหลักสูตร    แผนงาน การพัฒนาและการดำเนินงานหลักสูตรและการสอน ร่วมกับงานด้านอื่นๆ ขั้นตอน 6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน กำหนดการ เริ่มการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2
     หน้าที่ คณะกรรมการงานหลักสูตร    แผนงาน การพัฒนาและการดำเนินงานหลักสูตรและการสอน ร่วมกับงานด้านอื่นๆ ขั้นตอน 6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน กำหนดการ สิ้นสุดการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (113)
   วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   6.2 กิจกรรมการบริการสนเทศ (Information Service)
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 2 ครั้ง
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน............................................
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ
   ุุ6.3 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (Counseling Service)
   ุุ6.3 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (Counseling Service)
   ุุ6.3 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (Counseling Service)
   ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service)
   6.4 กิจกรรมการบริการติดตามผล (Follow-up Service)
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   ุ6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   6.7 กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนกิจกรรมแนะแนว
   6.6 กิจกรรมพัฒนาบุลากรงานแนะแนว
   6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ (Information Service)
   นักศึกษาคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแนะแนวนักเรียนชั้นม.6
   อบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย
   มหาวิทยาลัยนานาชาติStamfordมาแนะแนวการทำPotfolio นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาแนะแนวนักเรียนสายวิทย์-ศิลป์คำนวณ
   สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน
   สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน
   สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน
   สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน
   สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน
   สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน
   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
   มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่า
   มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่ามาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่า
   มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่ามาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่า
   มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่ามาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   กิจกรรม CMU OPEN HOUSE
   กิจกรรม CMU OPEN HOUSE
   กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   มหาวิทยาลัยศรีปทุมมาแนะแนวนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่6
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   มหาวิทยาลัยศรีปทุมมาแนะแนวนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่6
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   มหาวิทยาลัยศรีปทุมมาแนะแนวนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่6
   ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล
   กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
   กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
   กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
   การฝึกงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
   การฝึกงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
   การฝึกงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
   การฝึกงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
   การฝึกงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
   การฝึกงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งและโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
   กิจกรรม ABAC OPEN HOUSE
   กิจกรรม ABAC OPEN HOUSE
   กิจกรรม ABAC OPEN HOUSE
   กิจกรรม ABAC OPEN HOUSE
   กิจกรรม ABAC OPEN HOUSE
   กิจกรรม ABAC OPEN HOUSE
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   สิ้นสุด วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   สิ้นสุด วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   ุ6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 2 ครั้ง
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.2 กิจกรรมการบริการสนเทศ (Information Service)
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน............................................
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 6.6 กิจกรรมพัฒนาบุลากรงานแนะแนว
   สิ้นสุด 6.7 กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนกิจกรรมแนะแนว
   สิ้นสุด 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด ุุ6.3 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (Counseling Service)
   สิ้นสุด ุุ6.3 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (Counseling Service)
   ุุ6.3 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (Counseling Service)
   ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service)
   6.4 กิจกรรมการบริการติดตามผล (Follow-up Service)
   6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ (Information Service)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)