[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 643
ชื่อ: มิส  รจนา    ปีบ้านใหม่
ฉายา: ต๊อก
อายุงาน: 19 ปี 11 เดือน 19 วัน
Social Network: rosjana1976
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (34)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏลำปาง 2542  ครุศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2561 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2560 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์ (ประถมฯ)
2556 กรรมการ งานทะเบียนและสถิติ (ประถมฯ)
2556 กรรมการ งานธุรการ (ประถมฯ)
2555 ประธานกรรมการ งานธุรการ (ประถมฯ)
2555 ประธานกรรมการ งานทะเบียนและสถิติ (ประถมฯ)
2555 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์ (ประถมฯ)
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 นวัตกรรมสำคัญในการจัดการเรียนรู้และบทบาทครูยุคดิจิตอล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 มิ.ย. 2558 - 13 มิ.ย. 2558 16
2558 อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ราชภัฎลำปาง 06 ส.ค. 2558 - 09 ส.ค. 2558 32
2558 ฝึกจิตภาวนา ห้องฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2558 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 หอประชุมสุวรรณสมโภช 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 16
2558 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ฯและการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2558 อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 06 ส.ค. 2558 - 09 ส.ค. 2558 32

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 A Blessing Ceremony Ave Maria Building Rama II Campus,Samut Sakhon Province 13 ธ.ค. 2557 - 13 ธ.ค. 2557 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
28 ม.ค. 2558  ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 1112 1 46 9 ม.ค. 2558

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวัดและประเมินผล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดและประเมินผล

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)