[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 634
ชื่อ: มิส  ปาริชาติ    วังชา
ฉายา: ปา
อายุงาน: 19 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ไม่มีวุฒิการศึกษา  Canada as a Second Language Institute / CSLI Vancouver Canada 2551  TESOL and Leadership  certificate
2  ไม่มีวุฒิการศึกษา  Language School Chandigarh India 2548  Learning and Teaching of English  certificate
3  ไม่มีวุฒิการศึกษา  London house ChaingMai 2546  Elementary English  certificate
4  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2542  ครุศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
5  มัธยมศึกษา  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 2538  มัธยมศึกษาตอนปลาย  วุฒิบัตร
6  มัธยมศึกษา  โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 2535  มัธยมต้น  วุฒิบัตร
7  ประถมศึกษา  โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 2532  ประถมศึกษา  วุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2561 กรรมการ งานวิชาการฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2560 กรรมการ วิชาการฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2559 กรรมการ วิชาการปฐมวัย
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2554 กรรมการ งานวิชาการแผนกปฐมวัย/แผนกปฐมวัย
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 Skill in writing English tests with Learning indictors and standards ทักษะการสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษด้วยตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ อาคารอิมแพคฟอรั่ม hall 9 อิมแพค เมืองทองธานี 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 24
2557 การอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรัทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 23 ส.ค. 2557 - 24 ส.ค. 2557 16
2557 Assisted in Cool Kids Camp held at Assumption College Lampang September 27,2014 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8
2557 การอบรมเรื่อง วิจัยในชั้นเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 ต.ค. 2557 - 01 ต.ค. 2557 8
2557 The international conference Assessment for learning “wrong question never yield right answer” อาคารอิมแพคฟอรั่ม hall 9 อิมแพค เมืองทองธานี 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 24
2557 Scholastic early English classroom Mode อาคารอิมแพคฟอรั่ม hall 9 อิมแพค เมืองทองธานี 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 24
2557 Anuban Model : 6 ทศวรรษ อนุบาลจังหวัด อาคารอิมแพคฟอรั่ม hall 9 อิมแพค เมืองทองธานี 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 24

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาเอกสารโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลำปาง - 543
- ศึกษาเอกสารโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนสายดรุณ จังหวัดเชียงใหม่ - 543
- ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง - 543
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนผดุงวิทย์ จังหวัดลำปาง - 543
- Role Play in the theater Vivek School in India - 543
- Teaching of English YPS School in India - 543
- ศึกษาเอกสารโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (13)
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
   ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดของหนังสือ sight word and just speak out ให้กับคุณครูในฝ่ายปฐมวัยได้รับทราบ รวมทั้งขอความคิดเห็นจากหัวหน้าระดับชั้น 1-3
   ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ just speak out and sight word
   ดำเนินการให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 ใช้หนังสือ just speak out ให้ใช้ฝึกอ่านทั้งที่บ้านและโรงเรียน และ อนุบาล 3ใช้หนังสือ sight word โดยลงมาอ่านกับคุณครูบริเวณใต้ตึกเซราฟินในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวในวันจันทร์-พฤหัสบดี
   ดำเนินการทำเกียรติบัตร และซื้อของรางวัล
   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภายในหัวข้อ How to teach English for kids
   กิจกรรม English is fun
   แข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3
   แข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1-2
   ประกาศและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล
   กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และสรุปผลการดำเนินงาน
   6.8 กิจกรรม English is fun
   นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 19 กรกฎาคม 256222 ก.ค. 2562
ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย วันที่ 15-17 มิถุนายน 256218 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)