[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 630
ชื่อ: มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข
ฉายา: เงาะ
อายุงาน: 20 ปี 9 เดือน 21 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  ม.พิษณุโลก 2558  ศศ.ม  ใบรับรองคุณวุฒิ,ใบรายงานผลการเรียน
2  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏลำปาง 2545  คบ.  ใบรับรองคุณวุฒิ,ใบรายงานผลการเรียน

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2560 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 ประธานกรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2558 ประธานกรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2557 ประธานกรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยี
2557 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2556 ประธานกรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยี
2555 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการถ่ายภาพให้สวยอย่างมืออาชีพ" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 17 มิ.ย. 2560 - 17 มิ.ย. 2560 8
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การก้าวสู่การเป็นสุดยอดพิธีกร" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 มิ.ย. 2560 - 18 มิ.ย. 2560 4
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ "Design and Troubleshooting Cisco Switching and Wireless" บริษัทชิชางค์ และโรงแรม Dusit Princess 06 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2561 16
2561 อบรมเชิง "หนึ่งใจให้ธรรมะ" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 09 ธ.ค. 2560 - 09 ธ.ค. 2560 8
2559 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 16 ม.ค. 2559 - 16 ม.ค. 2559 8
2558 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ หอประชุมสุวรรณสมโภช 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2558 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 8
2558 เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 13 ม.ค. 2558 - 13 ม.ค. 2558 8
2558 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 หอประชุมสุวรรณสมโภช 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ swis ของมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 8
2557 อบรม SWIS 15 พ.ค. 2558 - 17 ก.ค. 2558

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 โปรแกรมวิชาการ-วัดผล ของบริษัท Infopro โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทปราการ 20 ก.ย. 2556 - 20 ก.ย. 2556 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ค่ายเพื่อนมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 จังหวัดลำปาง 30 พ.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560 40
2559 การใช้งานโปรแกรมระบบ SWIS (บันทึกประวัติส่วนตัว และการโพสต์ข่าว อัลบั้มภาพ) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับประถม 28 มิ.ย. 2559 - 28 มิ.ย. 2559 2
2556 การใช้งานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้กับครู ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับประถม 08 มี.ค. 2556 - 08 มี.ค. 2556 8
2556 การอบรมให้กับครู แผนกปฐมวัย เรื่อง การผลิตสื่อ CAI สำหรับเด็กอนุบาล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับประถม 04 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 8

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 พ.ย. 2555  หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2555 จากคุรุสภา  เกียรติบัตร
2  10 ก.พ. 2561  ๑oo ปี ครูดีศรีเอกชน  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2550  ๕ 125 21 62 7 ก.ค. 2551 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
5 ธ.ค. 2556  ๔ 130 23 27 14 ม.ค. 2557 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (134)
   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ (TV Signage)
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ
   4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ
   5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
   6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ (TV Signage)
   6.2 จัดทำแผนการดำเนินโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ (TV Signage)
   6.3 สำรวจข้อมูลการใช้งานของโปรแกรมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ
   6.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกระบบโปรแกรมที่ใช้กับสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ (TV Signage)
   6.5 การติดตั้งโปรแกรมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ (TV Signage)
   6.7 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปี 2562
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   6.2 งานโยกย้าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   6.2 การบริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   6.3 บริการ จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน
   6.4 จัดหาและบริการวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี
   6.5 ประสานงานรับแจ้งปัญหางานระบบ SWIS
   6.8 การพัฒนาและจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   6.9 การชำระค่าบริการด้านเทคโนโลยี
   6.10 สร้างระบบ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล รายงานข้อมูลสารสนเทศ
   6.11 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
   6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.7 การบริการจัดทำสื่อด้านภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล
   6.6 การพัฒนาและจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   6.7 การชำระค่าบริการด้านเทคโนโลยี
   6.8 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
   6.10 สร้างระบบ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล รายงานข้อมูลสารสนเทศ
   6.9 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2562
   สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   ทดสอบปฏิทิน Ray
   ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง ACL MCP และACP
   ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2562
   ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง ACL MCP
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   ประชุมกำกับติดตามการบันทึกแผนงาน/โครงการ ในระบบ swis ครั้งที่ 1
   การอบรม กำกับติดตามการบันทึกแผนงาน โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหารทั่วไป
    การอบรม กำกับติดตามการบันทึกแผนงาน โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายปฐมวัย
   ประชุมตัวแทนฝ่าย ทีมงานระบบ swis เพื่อกำกับติดตามการบันทึกแผนงาน/โครงการ และเริ่มใช้เมนูต่อไป ครั้งที่ 2
   การอบรม กำกับติดตามการบันทึกแผนงาน โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายธุรการ-การเงิน
   ขออนุญาตนำทีมงานเข้าพบเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานระบบ swis
   ประชุมชี้แจงส่งมอบงานระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
   ประชุมกำกับติดตามงานระบบ SWIS ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   6.1 จัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทันสมัยและพร้อมใช้งาน จัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทันสมัยและพร้อมใช้งาน
   6.1 จัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทันสมัยและพร้อมใช้งาน จัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทันสมัยและพร้อมใช้งาน
   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
   สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6.2 งานโยกย้าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   6.2 การบริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   6.3 บริการ จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน
   6.4 จัดหาและบริการวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี
   6.5 ประสานงานรับแจ้งปัญหางานระบบ SWIS
   6.8 การพัฒนาและจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   6.9 การชำระค่าบริการด้านเทคโนโลยี
   6.10 สร้างระบบ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล รายงานข้อมูลสารสนเทศ
   6.11 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
   6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 6.7 การบริการจัดทำสื่อด้านภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล
   6.6 การพัฒนาและจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   6.7 การชำระค่าบริการด้านเทคโนโลยี
   6.8 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
   6.10 สร้างระบบ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล รายงานข้อมูลสารสนเทศ
   6.9 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
    9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (4)
 Test 14 มิ.ย. 2562
 การอบรม กำกับติดตามการบันทึกแผนงาน โครงการในระบบ SWIS ฝ่ายธุรการ-การเงิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 25 ก.ค. 2562
 การประชุมชี้แจงส่งมอบงานระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี อาคารเซนต์หลุยส์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 31 ก.ค. 2562
 การประชุมกำกับติดตามงานระบบ SWIS ครั้งที่ 3 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี) 19 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (3)
 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 7 พ.ค. 2562
 07-05-62 8 พ.ค. 2562
 08-05-62 8 พ.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (1)
Test14 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
คึกคักรับวันเปิดเทอม Welcome back to school ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 256216 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)