[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 627
ชื่อ: มิส  พรรณภา    พงษ์ไพทูรย์
ฉายา: แมว
อายุงาน: 20 ปี 2 เดือน 21 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 /4

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  วุฒิการศึกษา
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2538  ปริญญาตรี  วุฒิการศึกษา
3  อนุปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2534  อนุปริญญา  วุฒิการศึกษา
4    ร.ร.ลำปางกัลยาณี 2531  มัธยมศึกษาปีที่ 6  วุฒิการศึกษา
5    โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 2525  ระดับประถมศึกษา  วุฒิการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 ประธานกรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 ประธานกรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558  สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/58 จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วิทยากร:พระมหานพดล สุวรรณเมธี หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 16
2558  อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องนวัตกรรมสำคัญในการจัดการเรียนรู้และบทบาทครูยุคดิจิตอล จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วิทยากร: ดร.วิชัย เสวกงาม หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 มิ.ย. 2558 - 13 มิ.ย. 2558 8
2558  ประชุมปฎิบัติการ โครงการ “สัมผัสชีวิต จิตสาธารณะ” จัดโดยงานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วิทยากร : ภราดาชุมพล ดีสุดจิต ห้องฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2558  In recognition of successful completion of a workshop on “STEM Education Informal Learning” at Doi Suthep Nature Study Center Chiang Mai University in honour of His Majestry the King,Thailand 01 ต.ค. 2558 - 01 ต.ค. 2558
2558  ประชุมสัมมนา “บทบาทครูยุคใหม่กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน” จัดโดย ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 8
2558  การอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร “อบรมปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจขับเคลื่อนนโยบาล “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ห้องคุรุมนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 10 ม.ค. 2559 - 10 ม.ค. 2559 8
2558  อบรม การใช้ Microsoft Office 365 วิทยากร: นายชวพงศธร ไวสาริกรรม จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
2557  เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การศึกษาเพื่อมนุษยชนและสันติภาพ” จัดโดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกยุติธรรมและสันติ(ยส.) ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วิทยากร: รศ.ดร.วิไล ณ ป้อมเพชร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 16
2557  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วิทยากร:ภราดาชุมพล ดีสุดจิต หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 8
2557  เข้ารับการอบรม“การเลือกคณะอย่างไรให้ติด” จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 วิทยากร ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 17 พ.ค. 2557 - 17 พ.ค. 2557 8
2557  เข้ารับการอบรม “หุ่นยนต์ Lego” จัดโดย กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วิทยากร คุณศมา ชื่นกุล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 25 มี.ค. 2557 - 27 มี.ค. 2557 24
2557  เข้ารับการอบรม “นวัตกรรมสู่การวิจัยในชั้นเรียน” จัดโดย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วิทยาการ ผศ.ดร.พรทิพย์ แข็งขัน และทีมงาน หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 8
2557  เข้ารับการเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา การสร้างสื่อดิจิทัล ประเภท Stop Motion ด้วยโปรแกรม Proshow ” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และอุทยานการเรียนรู้ TK park ณ ห้องปฎิบัติการไอทีช้อปปิ้งมอลล์ ชั้น 1 อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 19 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 16
2557  เข้ารับการอบรม “เตรียมความพร้อม สมศ.รอบ 4” จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วิทยากร มิสดรุณี ขันโท หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2557  สัมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2557 จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วิทยากร คุณพิทักษ์ เกิดหอม หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 06 ต.ค. 2557 8
2557  สัมนาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2557 จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วิทยากร ทีมงานโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6 มีนาคม 2558 หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558
2556  เข้าร่วมอบรมสัมมนาคณะครูผู้สอนตำรากลางของมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียล 5 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์วิชาการมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียล ปากเกร็ด นนทบุรี 03 พ.ค. 2556 - 05 พ.ค. 2556 24
2556  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน 1/2556 ณ หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 16
2556  การออกแบบ E-Magazine ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 14 มิ.ย. 2556 - 14 มิ.ย. 2556 8
2556  เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 30 มิ.ย. 2556 - 30 มิ.ย. 2556 8
2556  อบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทักษะคณิตเพิ่มพูน” การอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 17 ส.ค. 2556 - 17 ส.ค. 2556 8
2556  เข้าร่วมอบรมเรื่อง “บูรณาการด้วยโครงงานในศตวรรษที่ 21” หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 11 ต.ค. 2556 - 12 ต.ค. 2556 16
2556  การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผลการเรียนฯ หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 ม.ค. 2557 - 18 ม.ค. 2557
2556  การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ Mindstorms Education หลักสูตร “โปรแกรมหุ่นยนต์ ตะลุยเขาวงกต” มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 12 ก.พ. 2557 - 12 ก.พ. 2557 8
2556  การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการประเมินผลแนวใหม่ วันที่ 1-2 มีนาคม 2557 หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 มี.ค. 2557 - 02 มี.ค. 2557 16
2556  In-Service English Teaching Training Assumption College Lampang 02 ธ.ค. 2556 - 07 มี.ค. 2557 30

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วย Active Learning โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 16 184.jpg
2562 การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วย Active Learning โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 16 185.jpg
2557  ศึกษาดูงาน “กิจกรรมการเรียนการสอน งานด้านวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” วิทยากร ทีมงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดโดย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 มิ.ย. 2557 - 20 มิ.ย. 2557 0
2556  ทัศนศึกษาดูงาน “Has paid an official visit to Le Thi Hong Gum Sccondary School,Da Nang City,Vietnam as a fact-finding tour and research on the status of training and education Le Thi Hong Gum Sccondary School,Da Nang City,Vietnam 15 ต.ค. 2556 - 15 ต.ค. 2556 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม.4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มลำปาง 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนในกลุ่มลำปาง 1 จังหวัดลำปาง 12 ส.ค. 2557 - 13 ส.ค. 2557 0

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  13 ส.ค. 2556   ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556  เกียรติบัตร
2  13 ส.ค. 2556   กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556  วุฒิบัตร
3  10 ก.พ. 2557   รับรางวัลครูนานปี อายุการทำงาน 15 ปี ณ หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  เกียรติบัตร พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
4  15 ส.ค. 2557   เป็นผู้ควบคุมทีม “การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ” จำนวน 3 รายการ 1. ทีม ACL 1 เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 2. ทีม ACL 2 เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 3. ทีม อัสสัมชัญลำปาง รุ่นนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในงานวันเทคโนโลยีไทย ราชภัฎลำปาง ครั้งที่ 3 วันที่ 14 – ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  เกียรติบัตร และรูปภาพ
5  12 ก.ย. 2557   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มลำปาง 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนในกลุ่มลำปาง 1 จังหวัดลำปาง  เกียรติบัตร
6  12 ก.ย. 2557  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม.4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มลำปาง 1 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
7  31 ธ.ค. 2557   Leadership Award for Troop/Unit Leaders Awarded to Phannapha Phongphaithoon of Girl Guides (Girl Scouts) Association of Thailand Asia Pacific Region World Association of Girl Guides and Girl Scouts 2014  เกียรติบัตร
8  18 ส.ค. 2558   อาจารย์ที่ปรึกษา ประเภทการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  เกียรติบัตร และรูปภาพ
9  17 พ.ย. 2558   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 35 กลุ่มลำปาง 1 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนในกลุ่มลำปาง 1 จังหวัด  เกียรติบัตร และรูปภาพ
10  17 พ.ย. 2558   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 35 กลุ่มลำปาง 1 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนในกลุ่มลำปาง 1 จังหวัดลำปาง (ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภูมิภาค ที่ จ.พิษณุโลก)  เกียรติบัตร และรูปภาพ
11  17 ธ.ค. 2558   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก  เกียรติบัตร และรูปภาพ
12  2007 ก.พ. 552  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โปรแกรมแปลและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาล้านนา  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
1 ธ.ค. 2551  5 0 0 0 1 ธ.ค. 2551 ประกาศนียบัตร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
10 ก.พ. 2558  5 0 0 0 10 ก.พ. 2558 ประกาศนียบัตร จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน จัดทำและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
     ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี   แผนงาน จัดทำและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอน 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
     ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี   แผนงาน จัดทำและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน จัดทำและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอน 6.3 กิจกรรม ค่าย Robot
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (3)
   6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี
   กิจกรรมบูรณาการ ม.6 โครงการชีววิถี กฟผ.แม่เมาะ ลำปาง
   6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
กิจกรรม ค่าย Robot อบรมการสร้างหุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรมด้วย LEGO MINDSTORMS EV3 นักเรียนชั้น ป.4-ม.6 วันที่ 13 กรกฎาคม 256218 ก.ค. 2562
โครงการค่าย Robotics นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 29 มิถุนายน 25621 ก.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)