[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 611
ชื่อ: มิส  ปราณี    กองดิน
ฉายา: ส้ม
อายุงาน: 20 ปี 2 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  ราชภัฎจันทรเกษม 2539  ครุศาสตร์บัณฑิต  ใบรายงานผลการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2561 กรรมการ ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2560 กรรมการ วิชาการฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ วิชาการปฐมวัย
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรมเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 ก.พ. 2558 - 18 ก.พ. 2558 8
2558 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงใหม่และโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงใหม่และโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อ.จอมทอง เชียงใหม่ 03 มี.ค. 2558 - 03 มี.ค. 2558 8
2558 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 8
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 - 05 พ.ย. 2558 16
2558 การเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย ACL 04 ธ.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558 8
2558 เทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย ACL 23 ก.ค. 2558 - 23 ก.ค. 2558 8
2558 ฝึกจิตภาวนา ห้องฝึกจิตภาวนาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 8
2558 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย ACL 12 มิ.ย. 2558 - 12 มิ.ย. 2558 8
2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย ACL 19 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558 8
2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย ACL 13 ม.ค. 2558 - 13 ม.ค. 2558 8
2558 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 หอประชุมสุวรรณสมโภช 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 16
2558 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ฯและการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อและนวัตกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 0
2558 อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ Strpping Stones ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย ACL 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 8
2557 สัมมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา 57 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2557 อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 8
2557 ประชุมปฏิบัติการโครงการสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 ต.ค. 2557 - 01 ต.ค. 2557 8
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
2557 อบรมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 - 10 ธ.ค. 2557 8
2557 อบรมเทคนิคการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน โรงแรมรีเจนท์ลอด์จลำปาง 11 ม.ค. 2557 - 11 ม.ค. 2557 8
2557 เตรียมความพร้อม สมศ.รอบ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย,   ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (4)
   กิจกรรม Junior Robotic
   กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี
   6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี
   สิ้นสุด 6.15 กิจกรรม Junior Robotic
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 พิธีสวดพระอภิธรรมศพ พ่อมูล สิทธิกัน บิดาของมิสปราณี กองดิน ณ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 1 มิ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)