[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 605
ชื่อ: มิส  ชฎาพร    ปริยะ
ฉายา: ตุ้ม
อายุงาน: 20 ปี 2 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏลำปาง 2540  ครุศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2561 กรรมการ ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2555 กรรมการและเลขานุการ งานสวัสดิภาพ (ปฐมวัย)
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2555 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/4

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย,   ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (4)
   กิจกรรม Smart Reader Kids ระดับชั้นอนุบาล 2 ฝ่ายปฐมวัย
   กิจกรรม Smart Reader Kids ระดับชั้นอนุบาล 3 ฝ่ายปฐมวัย
   กิจกรรม Smart Reader Kids ฝ่ายปฐมวัย
   6.6 กิจกรรม Smart reader kids
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
กิจกรรม Smart Reader Kids การแข่งขันเล่านิทานนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ "นิทานเล่มโปรดของหนู" วันที่ 9 สิงหาคม 256210 ส.ค. 2562
กิจกรรม Smart Reader Kids การแข่งขันเล่านิทานนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ "เล่มโปรดของหนู" วันที่ 2 สิงหาคม 25623 ส.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)