[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 266
ชื่อ: มิส  ภิชญาภา    เสมอพิทักษ์
ฉายา: ใหญ่
อายุงาน: 20 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเชียงใม่ 2536  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานชุมนุม
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ งานชุมนุม
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ หัวหน้าสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6
2559 กรรมการ งานห้องสมุด CEP
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผลการเรียน ฯ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 18 ม.ค. 2557 - 19 ม.ค. 2557 16
2559 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการประเมินผลแนวใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 มี.ค. 2557 - 02 มี.ค. 2557 16
2559 บูรณาการด้วยโครงงานในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 11 ต.ค. 2556 - 12 ต.ค. 2556 16
2559 เพศศาสตร์ศึกษากับเด็กและวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15 ธ.ค. 2556 - 15 ธ.ค. 2556 8
2559 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน 1/2556 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 16
2559 เตรียมความพร้อม สมศ.รอบ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 16
2559 นวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 มิ.ย. 2557 - 15 มิ.ย. 2557 16
2559 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2559 สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 8
2559 สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
2559 นวัตกรรมสำคัญในการจัดกาิจิรเรียนรู้และบทบาทครูยุคดิจิตอล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 มิ.ย. 2558 - 14 มิ.ย. 2558 16
2559 ฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2558 - 06 ต.ค. 2558 8
2559 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ฯและการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2559 การจัดทำป้ายนิเทศระดับประถมศึกษาปีท่ี่ 1-3 ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับประถมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 07 มี.ค. 2559 - 07 มี.ค. 2559 4
2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขพัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 วิชา ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 18 เม.ย. 2557 - 21 เม.ย. 2557 32
2559 การเขียนข้อสอบที่มีคำตอบถูก 2 ตัวเลือก และ PISA LIKE โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 23 เม.ย. 2559 - 24 เม.ย. 2559 16
- ประวัติศาสตร์ล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 543 - 543 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 TESOL&CLIL NewZeland 31 มี.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.พ. 2559  ครูต้นแบบกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
2  20 ก.พ. 2559  ครูดีเด่นวันการศึกษาเอกชน  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานชุมนุม,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานชุมนุม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน บริหารจัดการวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ ขั้นตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (52)
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุม
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุม
   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุม
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุม
   ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันในการดำเนินงานของกิจกรรมชุมนุม
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของการจัดกิจกรรมชุมนุมประจำปี
   4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องกับหน้าที่หลักดังนี้
   ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันในการดำเนินงานของกิจกรรมชุมนุม
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของการจัดกิจกรรมชุมนุมประจำปี
   4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องกับหน้าที่หลักดังนี้
   ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   1.1. แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุม
   แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบของแผนงาน
   1.1. แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุม
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   สิ้นสุด ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบของแผนงาน
   1.2. ปประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมชุมนุม
   1. ขั้นวางแผน
   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 1.2. ปประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมชุมนุม
   สิ้นสุด กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
   ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
   สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7. กำกับ ติดตามและนิเทสการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   7. กำกับ ติดตามและนิเทสการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.4. การสรุปยอดจำนวนกิจกรรมชุมนุมที่ตั้งขึ้นในแต่ละภาคเรียน
   สิ้นสุด 6.5.การประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุมและการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
   สิ้นสุด 6.6. การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
   สิ้นสุด 6.1. การสำรวจกิจกรรมชุมนุมที่จะจัดขึ้น ในปีการศึกษา 2562
   สิ้นสุด 6.2. การจัดหาอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมชุมนุม
   สิ้นสุด 6.3. การจัดกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 - 2/2562
   7. กำกับ ติดตามและนิเทสการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)