[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 258
ชื่อ: มาสเตอร์  จักรพันธ์    ลีลายุทธ
ฉายา: โจ้
อายุงาน: 20 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 /2

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยโยนก 2538  นศ.บ  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562 ประธานกรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา,   งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬายูโด ที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 วันที่ 16-18 สิงหาคม 256219 ส.ค. 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬายูโด รายการ Thailand International Judo Championships 2019 วันที่ 15-16 มิถุนายน 256218 มิ.ย. 2562
รางวัลการแข่งขันกีฬายูโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ณ โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 9-15 พฤษภาคม 256221 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)