[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 251
ชื่อ: มิส  นงนุช    หาดทราย
ฉายา: นุช
อายุงาน: 21 ปี 6 เดือน 19 วัน
Social Network: นุช
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏลำปาง 2542  ศิลปศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานโภชนาการ
2561 กรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานโภชนาการ
2558 กรรมการ งานบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานโภชนาการ
2555 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ทบทวนและจัดทำวิสัยทัศน์กลุ่มสาระฯและแผนงานตามโครงสร้าง

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 27 ก.ย. 2557 - 27 ก.ย. 2557 8
2558 เตรียมความพร้อม สมศ.รอบ4 หอประชุมสุวรรณสมโภช รร.อัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2558 ทบทวนและจัดทำวิสัยทัศน์กลุ่มสาระฯและแผนงานตามโครงสร้าง หอประชุมสุวรรณสมโภช รร.อัสสัมชัญลำปาง 20 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 8
2558 โภชนาการอาหารปลอดภัยและสุขภิบาลในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานโภชนาการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานโภชนาการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)