[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 248
ชื่อ: มิส  อาภาภรณ์    ริยาคำ
ฉายา: แอ๋ว
อายุงาน: 22 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 /4

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูลำปาง 2531  ครุศาสตรบัณฑิต สุขศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ปริญญาบัตร
2  ปกศ.สูง  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง 2524  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง พลศึกษา  ประกาศนียบัตร
3  สามัญศึกษา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี 2522  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนียบัตร
4  มัธยมศึกษา  โรงเรียนอรุโณทัย 2520  มัธยมศึกษาตอนต้น  ประกาศนียบัตร
5  ประถมศึกษา  โรงเรียนอรุโณทัย 2517  ประถมศึกษา  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
2555 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ระบบอินเตอร์เน็ต 21 ก.พ. 2558 - 26 ก.พ. 2558 40
2558 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาสังคม ระบบอินเตอร์เน็ต 25 เม.ย. 2558 - 28 เม.ย. 2558 24
2558 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ ระบบอินเตอร์เน็ต 27 เม.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2558 24
2558 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาทักษะการสอนภาษาไทย ระบบอินเตอร์เน็ต 29 เม.ย. 2558 - 01 พ.ค. 2558 24
2558 อบรมนวัตกรรมสำคัยในการจัดการเรียนรู้และบทบาทครูยุคดิจิตอล ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 13 มิ.ย. 2558 - 13 มิ.ย. 2558 8
2558 ฝึกจิตภาวนา ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 06 ต.ค. 2558 - 06 ต.ค. 2558 8
2558 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 8
2558 อบรมสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2557 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2557 อบรมธรรมนำทางสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 06 ก.ย. 2557 - 06 ก.ย. 2557 8
2557 อบรมโครงการสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 03 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 8
2557 certificate of participation มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 04 ต.ค. 2557 - 18 ต.ค. 2557 120

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การศึกษาของประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม 05 ต.ค. 2554 - 10 ต.ค. 2554 40
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  5 ธ.ค. 2549  รางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  ประกาศนียบัตร และเครื่องราชพระราชทาน
2  1 พ.ย. 2553  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบไม่มีวันขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2552  เกียรติบัตร
3  10 ก.พ. 2555  ปฏิบัติหน้าที่ครูนาน 15 ปี  เกียรติบัตร โล่เกียรติยศ
4  1 พ.ย. 2555  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบไม่มีวันขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร
5  5 ธ.ค. 2555  รางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ จุตตถดิเรกคุณาภรณ์  ประกาศนียบัตร และเครื่องราชพระราชทาน
6  25 ต.ค. 2556  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556  ประกาศนียบัตร และเข็มกลัด
7  31 ม.ค. 2557  เป็นครูส่งเสริมการอ่านในโครงการ13th Nanmeebooks Reading club  เกียรติบัตร
8  13 มี.ค. 2557  รางวัลดีเด่น การประกวดระเบียบแถว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เกียรติบัตร
9  26 ก.ย. 2558  ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่2การแข่งขันฟุตบอลสายชั้น  เกียรติบัตรและถ้วยรางวัล
10  30 ม.ค. 2559  เป็นครูส่งเสริมการอ่านในโครงการ15th Nanmeebooks Reading club  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,   งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)