[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 247
ชื่อ: มาสเตอร์  เสถียร    ริยาคำ
ฉายา: อ๊อด
อายุงาน: 22 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 /3

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูลำปาง 2530  ครุศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ปกศ.สูง  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง 2524  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  ประกาศนียบัตร
3  ปวช  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 2522  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตร
4  มศ.3  โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร 2520  ประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตร
5  ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านพระบาท 2517  ประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ งานบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/3
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/3

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การเขียนข้อสอบที่มีคำตอบถูกสองตัวเลือก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 23 เม.ย. 2559 - 24 เม.ย. 2559 8
2559 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 พ.ค. 2560 - 13 พ.ค. 2560 8
2559 สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ต.ค. 2559 - 10 ต.ค. 2559 8
2558 ฝึกจิตภาวนา ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 07 ต.ค. 2558 - 07 ต.ค. 2558 8
2558 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2558 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฏบัติการจัดทำป้ายนิเทศครูประจำชั้นประถม1-3 ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 07 มี.ค. 2559 - 07 มี.ค. 2559 4
2557 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2557 เตรียมความพร้อม สมศ รอบ4 ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2557 อบรมธรรมนำทางสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 06 ก.ย. 2557 - 06 ก.ย. 2557 8
2557 อบรมโภชนาการอาหารปลอดภัยและสุขภิบาลในโรงเรียน ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 03 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 8
2557 อบรมโครงการสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 03 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 8
2557 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 06 ต.ค. 2557 8
2557 เข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่16 ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 05 ธ.ค. 2557 - 09 ธ.ค. 2557 40
2557 สัมมนาครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ณ โรงเรียนอัสส้มชัญลำปาง 06 มี.ค. 2557 - 06 มี.ค. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  14 ต.ค. 2547  รางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันกรีฑาเครือครั้งที่10  ทองคำหนักหนึ่งบาท
2  20 ต.ค. 2549  รางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันกรีฑาเครือครั้งที่11  ทองคำหนักหนึ่งบาท
3  10 ธ.ค. 2549  รางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  ประกาศนียบัตร และเครื่องราชพระราชทาน
4  1 พ.ย. 2553  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบไม่มีวันขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2552  เกียรติบัตร
5  9 ก.พ. 2555  ปฏิบัติหน้าที่ครูนาน 15 ปี  เกียรติบัตร โล่เกียรติยศ
6  1 พ.ย. 2555  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบไม่มีวันขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร
7  5 ธ.ค. 2555  รางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ จุตตถดิเรกคุณาภรณ์  ประกาศนียบัตร และเครื่องราชพระราชทาน

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4,   ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)