[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 245
ชื่อ: มิส  เพียงจันทร์    กุณดอย
ฉายา: อ้อม
อายุงาน: 22 ปี 0 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏลำปาง 2539  คบ  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
2561 กรรมการ งานสารสนเทศฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
2560 กรรมการ วิชาการฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานสารสนเทศฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ วิชาการปฐมวัย
2559 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศระดับปฐมวัย
2558 กรรมการ วิิชาการปฐมวัย
2558 กรรมการ งานนิเทศปฐมวัย
2557 กรรมการและเลขานุการ งานสารสนเทศ
2557 กรรมการ วิิชาการปฐมวัย
2557 กรรมการ งานนิเทศปฐมวัย
2556 กรรมการ งานสารสนเทศ (ปฐมวัย)
2555 กรรมการ กิจกรรมการแสดง (ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2555 กรรมการและเลขานุการ งานสารสนเทศ
2555 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศ (ปฐมวัย)
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2552 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 สัมมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2557 หอประชุมสุวรรณสมโภช 01 ก.พ. 2556 - 10 พ.ค. 2557 24
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศการสอน ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 01 ก.ค. 2557 - 01 ก.ค. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (5)
   ดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียนตามแผนที่กำหนด โดยผ่านงานจัดซื้อ
   ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา
   กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้
   6.7 กิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้
   นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ในปีต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(12)
กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 16 สิงหาคม 256217 ส.ค. 2562
กิจกรรมงานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 15 สิงหาคม 256216 ส.ค. 2562
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day และเพิ่มพื้นที่สีเขียว”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันที่ 9 สิงหาคม 256210 ส.ค. 2562
คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 4 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 1 สิงหาคม 25621 ส.ค. 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 26 กรกฎาคม 256227 ก.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL ฝ่ายปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และแนวทางการฏิบัติตนในการเป็นชาวพุทธที่ดี วันที่ 12 กรกฎาคม 256212 ก.ค. 2562
คณะครูฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นวิทยากรการจัดกิจกรรมพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ม.ราชภัฎลำปาง วันที่ 7 กรกฎาคม 25628 ก.ค. 2562
ขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล และระบบออนไลน์ เรื่อง “หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย” วันที่ 19-20 มิถุนายน 256220 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู "น้อมวันทา บูชาพระคุณครู" ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 256213 มิ.ย. 2562
กิจกรรม English is fun ระดับปฐมวัย ฝึกอ่านหนังสือ Sight Words Book สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 07.10-07.45 น.4 มิ.ย. 2562
กิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 256224 พ.ค. 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ลูกๆ ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 256217 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)