[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 244
ชื่อ: มิส  นันทอง    เรืองยศ
ฉายา: นัน,ทอง
อายุงาน: 22 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล /2

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏลำปาง 2539  ค.บ.  ปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูลำปาง 2535    ปริญญาบัตร
3  ปวส  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2529  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประกาศนียบัตร
4  ปวช  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2527  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตร
5  มศ.3  โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ 2524  มัธยมศึกษาตอนต้น  ประกาศนียบัตร
6  ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านฝายน้อย 2518  ประถมศึกษา  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
2561 กรรมการ งานสายชั้นเนอสเซอรี่ ระดับปฐมวัย
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
2555 กรรมการ งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี (ปฐมวัย)
2555 กรรมการ กิจกรรมการแสดง (ปฐมวัย)
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล/2
2561 ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล/3
2555 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
2552 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/4

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การเลี้องดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0-6ปี) ของผู้เลี้องดูเด็ก
2559 การเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
2559 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ฯ และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
2559 อบรมเทคนิกการสอนคณิตศาสตร์Stepping Stones โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดำเนินกิจการเนอสเซอรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
2559 อบรมภาษาอังกฤษ"5 hours of Basic Grammar" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ อ.เชียงใหม่ 9 ส.ค. 2562
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 คุณครูนันทอง เรืองยศ และคุณครูพรพรรณ เทพอุด ครูผู้สอนระดับปฐมวัย รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ชื่อผลงาน “สื่อนวัตกรรมเพลงคำเมืองสำหรับเด็กปฐมวัย” วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 12 ก.ค. 2562
 การร่วมงานนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดสื่อ นวัตกรรม องค์ความรู้และผลงานวิจัย และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่ 9 สิงหาคม 2562 10 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)