[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 243
ชื่อ: มิส  วัชรี    เป็งราชรอง
ฉายา: เอ็ม
อายุงาน: 22 ปี 0 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 2 /4

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  ราชภัฏลำปาง 2540  ครุศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2560 กรรมการ งานแหล่งเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานแหล่งเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/4
2561 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/1
2555 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/7

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แลนำเสนอผลการวิจัย ฝ่ายวิชาการรดับปฐมวัย 13 ม.ค. 2559 - 13 ม.ค. 2559 8
2559 เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 17 ม.ค. 2559 - 17 ม.ค. 2559 8
2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 19 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558 8
2558 การขยายผลดดการแกว่งแขนแลการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง เทศบาลนครลำปาง 06 ส.ค. 2558 - 06 ส.ค. 2558 8
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมลำปาง 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2558 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 8
2558 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 16
2558 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 12 มิ.ย. 2558 - 12 มิ.ย. 2558 8
2558 พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ก.ค. 2558 - 05 ก.ค. 2558 16
2558 เทคนิคการสอนกิจกรมเสริมประสบการณ์ ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย 23 ก.ค. 2558 - 23 ก.ค. 2558 8
2558 การขยายผลโดยการแกว่วงแขนและการบริโถคอาหารที่ถูกต้อง 06 ส.ค. 2558 - 06 ส.ค. 2558 8
2558 ฝึกจิตภาวนา งานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อและนวัตกรรม 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 8
2558 การปฐมมพยาบาลเบื้องต้น ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558 16
2558 การเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับปรถมศึกษาปีที่ 1 ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย 04 ธ.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558 8
2558 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการจัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสัชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2558 เทคนิคการสอนคณิศาสตร์ Stepping stones ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558 8
2557 งานวิจัยในชั้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 8
2557 เตรียมความพร้อม สมศ. รอบ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2557 สัมมนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชํญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 06 ต.ค. 2557 1
2557 การจัดกิจกรรม้พื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย โรงเรียนอัสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 - 10 ธ.ค. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (3)
   งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ขออนุญาติเข้าพบเพื่อชี้แจงการขออนุมัติซื้อลูกบอล
   สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์
   6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)