[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 239
ชื่อ: มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
ฉายา: อุ๊
อายุงาน: 22 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2555  ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต  
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2540  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ งานแหล่งเรียนรู้
2562 กรรมการ งานโครงการพิเศษ Smart Tech
2562 กรรมการ
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานแหล่งเรียนรู้
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและการสอน
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่าย
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารวิชาการและหลักสูตร
2557 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรและการสอน
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2556 ที่ปรึกษา งานนิเทศการสอนและวิจัยในชั้นเรียน
2556 ที่ปรึกษา งานผลิตเอกสาร
2556 ที่ปรึกษา งานห้องสมุด
2556 ที่ปรึกษา งานวัดและประเมินผล
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานพัฒนาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2555 ที่ปรึกษา งานสารสนเทศ (ประถมฯ)
2555 ที่ปรึกษา
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้การนิเทศแบบคลินิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 06 มิ.ย. 2558 - 06 มิ.ย. 2558 6
2559 การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558 6
2559 สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 18
2559 การพัฒนาจิต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 07 ต.ค. 2558 - 07 ต.ค. 2558 6
2559 ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ CBI โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 พ.ย. 2558 - 01 พ.ย. 2558 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การเรียนการสอน นักเรียน ต่างชาติ สถาบัน SSTC Singapore 03 มี.ค. 2558 - 08 มี.ค. 2558 18
2559 South Australian Government School Education Adelaide Australia 14 ต.ค. 2558 - 16 ต.ค. 2558 18
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 นำเสนอการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญสู่มาตรฐานสากล โรงแรมปริ้นซ์รอแยลพาเลซมหานาค กรุงเทพมหานคร 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 พ.ย. 2558  หนึ่งแสนครูดี  ใบประกาศเกียรติคุณ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานแหล่งเรียนรู้,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานโครงการพิเศษ Smart Tech
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานแหล่งเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานโครงการพิเศษ Smart Tech

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (4)
     หน้าที่ คณะกรรมการงานหลักสูตร    แผนงาน การพัฒนาและการดำเนินงานหลักสูตรและการสอน ร่วมกับงานด้านอื่นๆ ขั้นตอน 6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน กำหนดการ เริ่มการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1
     หน้าที่ คณะกรรมการงานหลักสูตร    แผนงาน การพัฒนาและการดำเนินงานหลักสูตรและการสอน ร่วมกับงานด้านอื่นๆ ขั้นตอน 6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน กำหนดการ สิ้นสุดการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1
     หน้าที่ คณะกรรมการงานหลักสูตร    แผนงาน การพัฒนาและการดำเนินงานหลักสูตรและการสอน ร่วมกับงานด้านอื่นๆ ขั้นตอน 6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน กำหนดการ เริ่มการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2
     หน้าที่ คณะกรรมการงานหลักสูตร    แผนงาน การพัฒนาและการดำเนินงานหลักสูตรและการสอน ร่วมกับงานด้านอื่นๆ ขั้นตอน 6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน กำหนดการ สิ้นสุดการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (153)
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานฝ่ายวิชาการ
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   6.4 กำกับติดตามสนับสนุนให้มี การจัดระบบ การวัดประเมินผลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนและครูผู้สอน
   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
   6.2 กำกับติดตาม สนับสนุนให้มีการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ
   6.3 กำกับติดตาม สนับสนุนให้มีการจัดระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพือยกระดับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
   6.5 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในโครงการ Smart TECH cและ CEP
   6.6 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การแนะแนวการศึกษาต่อ
   6.7 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
   6.8 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
   6.10 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู
   6.9งานธุรการฝ่ายวิชาการ
   6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
   1. ขั้นวางแผน
   2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของโครงการ
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่
   6.11 วางแผนจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานที่จะดำเนินการ
   6.2กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรของโครงการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
   6.3 จัดระบบการเรียนการสอน ให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ
   6.4 ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรที่สอนในโครงการให้ได้รับการพัฒนา
   6.7 จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ STEM
   6.5 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
   6.6 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   6.8 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการเพิ่มพิเศษ
   6.9 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
   6.10 จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา
   6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   1. ขั้นวางแผน
   1. ขั้นวางแผน
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของโครงการ
   ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
   ึ7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนบริหารฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2562
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2562
   7.รับการนิเทศ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
   6.13 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานปีการศึกษา 2562
   สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานปีการศึกษา 2562
   สิ้นสุด 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
   4. จัดทำกรอบการดำเนินงาน กำหนดการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   ุ6.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
   ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   พิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น
   5. ประชุมกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
   ส่งเสริมพัฒนาศัยกภาพครู
   พิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น
   พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น
   4. จัดทำกรอบการดำเนินงาน กำหนดการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   ุ6.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน
   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4
   6.14 กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
   ึ7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนจัดกิจกรรม
   6.13 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น
   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4
   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5
   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6
   การประชุมพัฒนาบุคลากรในเครือด้วยระบบ VDO Conference
   สอบสสวท
   ประชุมนำเสนอแผนพัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์
   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3
   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.5
   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.6
   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.2
   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1
   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ CEP ป.1 - 3
   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ CEP ป.4 - 6
   สิ้นสุด ึ7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนจัดกิจกรรม
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน
   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1
   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.2
   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.3
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   6.14 กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
   ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
   ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
   สิ้นสุด ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาาสตร์ TEDET
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   6.12 กิจกรรมวันวิชาการ
   สิ้นสุด 6.4 ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรที่สอนในโครงการให้ได้รับการพัฒนา
   สิ้นสุด 7.รับการนิเทศ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด ึ7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนบริหารฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2562
   สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานที่จะดำเนินการ
   สิ้นสุด 6.2กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรของโครงการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
   สิ้นสุด 6.3 จัดระบบการเรียนการสอน ให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ
   6.5 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
   6.6 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   6.7 จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ STEM
   สิ้นสุด 6.8 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการเพิ่มพิเศษ
   สิ้นสุด 6.9 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
   สิ้นสุด 6.10 จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา
   สิ้นสุด 6.11 วางแผนจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   สิ้นสุด 6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6.4 กำกับติดตามสนับสนุนให้มี การจัดระบบ การวัดประเมินผลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนและครูผู้สอน
   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
   6.2 กำกับติดตาม สนับสนุนให้มีการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ
   6.3 กำกับติดตาม สนับสนุนให้มีการจัดระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพือยกระดับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
   6.5 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในโครงการ Smart TECH cและ CEP
   6.6 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การแนะแนวการศึกษาต่อ
   6.7 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
   6.8 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
   6.9งานธุรการฝ่ายวิชาการ
   6.10 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู
   6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
   สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)