[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 238
ชื่อ: มิส  กัญญา    เจียมวิจักษณ์
ฉายา: จิ๋ม
อายุงาน: 21 ปี 11 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูลำปาง 2535  ศิลปศาสตรบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานศูนย์ผลิตเอกสาร
2561 กรรมการ งานศูนย์ผลิตเอกสาร
2560 กรรมการ งานศูนย์ผลิตเอกสาร
2560 กรรมการ ฝ่ายธุรการ
2559 กรรมการ งานศูนย์ผลิตเอกสาร
2555 กรรมการและเลขานุการ งานผลิตเอกสาร
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- อบรมโปรแกรม Microsoft Excel หลักสูตร 30 ชั่วโมง โรงเรียนภัทรภูมิคอมพิวเตอร์ลำปาง 543 - 543 30
- อบรมจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ ณ ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ 543 - 543
- อบรมโปรแกรม Authoware Professional V.2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 543 - 543
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2541 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Power Point 97 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 8
- อบรมเรื่อง "การจัดทำแฟ้มสะสมงาน" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- อบรมหลักสูตร Microsoft Word โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- อบรมการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและการพัฒนางานโดยใช้แฟ้มสะสมงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- อบรมภาษาอังกฤษ "Training in Communicative Skill in English" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- อบรมเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษากับโรงเรียนเอกชน" โรงแรมลำปางเวียงทอง 543 - 543
- อบรมเรื่อง "การบรรเทาสาธารณภัยและการจราจร" โรงเรียนตำรวจภูธร 5 ลำปาง 543 - 543
- การกระโดดหอสูง โรงเรียนตำรวจภูธร 5 ลำปาง 543 - 543
- อบรมภาษาอังกฤษ "English Communicative Skills Training II" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- ประชุมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2544 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- ประชุมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2545 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- การอบรมหลักสูตร การใช้งานอินเตอร์เน็ต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 10
- ประชุมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2543 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- ประชุมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2542 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- ประชุมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2546 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- ประชุมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2547 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- การอบรม "Sukhothai Historical Camp" & "ACL English Day Camp" จังหวัดสุโขทัย 543 - 543
- การอบรม "ค่ายกิจกรรมตามรอยนักบุญมงฟอร์ต" ศูนย์สังฆมณฑลคาทอลิกเชียงใหม่ 543 - 543
- ประชุมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2548 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติธรรมในโครงการธรรมนำทาง สำนักปฏิบัติธรรม วัดบรรพตสถิต ลำปาง 543 - 543
- ประชุมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2549 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติธรรมในโครงการธรรมนำทาง สำนักปฏิบัติธรรม วัดบรรพตสถิต ลำปาง 543 - 543
- ประชุมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2550 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- ศึกษาต่อโปรแกรมวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 543 - 543 1 ปี
- การอบรมหลักสูตรการใช้ "โปรแกรม Microsoft Word 2003" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- การอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการ "คุณธรรมนำทาง" วัดสุขสวัสดิ์ ลำปาง 543 - 543
- การอบรมภาษาอังกฤษ Basic English Course โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 15
- การอบรมสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่เน้นการมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 543 - 543
- การอบรมสัมมนาเรื่องการสอนแบบผสมผสานโดยสื่อคอมพิวเตอร์ (Blended Learning) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 543 - 543
- เข้าร่วมจัดกิจกรรมวิชาการ โครงการนิทรรศการของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 543 - 543
- ประชุมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2551 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- สัมมนาเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ห้องประชุม ACL2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- เข้าร่วมค่ายสัมพันธ์ “รวมรักคุณธรรม" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- การปฏิบัติธรรมตามโครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดพุทธสันติวิเวก วัดพุทธสันติวิเวก อ.เมือง ลำปาง 543 - 543
- กิจกรรม “Girl Guides Day Camp” ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- ร่วมปฏิบัติธรรมโครงการ “ธรรมนำทาง” ห้องประชุม ACL2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง” ห้องประชุม ACL2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- การอบรมภาษาอังกฤษ “The twelve-hour Practical English Training and passes all the requirements of the training in good standing” โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- การอบรม “โปรแกรม E- office” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- การอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- ประชุมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2552 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จ.ลำปาง 543 - 543
- เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กลุ่ม 2 รุ่นอายุงาน 11 – 20 ปี อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 543 - 543
- การอบรมเรื่อง มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 543 - 543
- เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ โครงการ “ธรรมนำทาง” ณ ห้องประชุม ACL2 และอาคารรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างคู่มือวัดและประเมินผล" ห้องประชุม ACL2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาเอกชน” โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- การประชุมสัมมนาเรื่อง “การสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อพลังขับเคลื่อนสถานศึกษา” ห้องประชุม ACL2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- การอบรมความรู้เรื่อง การสุขาภิบาลอาหาร โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย “Clean Food Good Taste” ห้องประชุม ACL2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- ประชุมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2553 ห้องประชุม ACL2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- ประชุมสัมมนา เรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบที่สาม (พ.ศ.2554 – 2558) ห้องประชุม ACL2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- สัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง "วิจัยหน่วยงาน" โดย ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคนิสรณ์ และ ดร.ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ห้องประชุม ACL2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- ประชุมปฏิบัติการ โครงการ “ธรรมนำทาง” โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ห้องประชุม ACL2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- อบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- อบรมการเขียนแผนการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Design ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค กรุงเทพ 543 - 543
- อบรมหลักสูตรการสร้างทีมด้วยหัวใจและความคิด สวนพฤษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก๊ด จังหวัดเชียงใหม่ 543 - 543
- ประชุมปฏิบัติการเรื่อง "นิเทศการสอน" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543
- สนับสนุนการจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2554 เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ข่วงนคร สำนักงานเทศบาลนครลำปาง 543 - 543
- อบรมโครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ โครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รุ่น 3 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง วัดพระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 543 - 543

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนสัตยาไสตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี - 543
- ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านสันกำแพง โรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ - 543
- ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านสามขา โรงเรียนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง - 543
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอน เรื่อง “สมุนไพรและการผลิตยาสมุนไพร” ลำปางรักษ์สมุนไพร จังหวัดลำปาง - 543
- ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ "ค่ายดาราศาสตร์สัญจร" องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตื ท้องฟ้าจำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ บึงฉวาก สุพรรณบุรี - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2011 ส.ค. 544  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ไม่มีวันขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2553  เกียรติบัตร
2  2010 พ.ย. 544  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ไม่มีวันขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2552  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
30 ม.ค. 2007  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 123 24 87 25 ธ.ค. 2006 ประกาศนียบัตรเครื่องราช

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์ผลิตเอกสาร
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์ผลิตเอกสาร

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)