[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 224
ชื่อ: มาสเตอร์  กิตติทัช    สืบธรรมกูร
ฉายา: Handyman
อายุงาน: 22 ปี 1 เดือน 19 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 /4

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
2  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฎลำปาง 2541  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
2560 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพ
2559 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2557 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศ
2556 กรรมการ งานสารสนเทศ CEP
2556 กรรมการ งานสารสนเทศ (ปฐมวัย)
2556 กรรมการ งานสารสนเทศ (ประถมฯ)
2556 กรรมการ งานสารสนเทศ (มัธยมฯ)
2556 กรรมการ งานศูนย์เทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2555 ประธานกรรมการ งานสารสนเทศ
2555 ที่ปรึกษา งานสารสนเทศ CEP
2555 ที่ปรึกษา งานสารสนเทศ (ปฐมวัย)
2555 ที่ปรึกษา งานสารสนเทศ (ประถมฯ)
2555 ที่ปรึกษา งานสารสนเทศ (มัธยมฯ)
2555 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
2561 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2543 งาน e-Learning ACL ศึกษาดูงาน ณ e-learning Center ม.พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 0
- งาน e-Learning ACL ศึกษาดูงาน ณ e-learning Center ม.พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา - 543
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 ส.ค. 2562    

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี,   งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน จัดทำและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน จัดทำและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอน 6.3 กิจกรรม ค่าย Robot
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (1)
   ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมในแต่ละห้องปฏิบัติการ 4 ระดับชั้น โดยครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการ
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)