[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 209
ชื่อ: มิส  สมฤทัย    ห่อเหวียง
ฉายา: แต
อายุงาน: 22 ปี 7 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 /4

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549  ศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต  
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547  ศิลปศาสตร์บัญฑิต  
3  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูลำปาง 2534  คุรุศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพ
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ งานประกันและมาตรฐานฯ
2557 ประธานกรรมการ งานประกันและมาตรฐานฯ
2557 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2556 ประธานกรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการและเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการและเลขานุการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2555 ประธานกรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปี ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 03 ส.ค. 2558 - 05 ส.ค. 2558 24
2558 ฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 ต.ค. 2558 - 08 ต.ค. 2558 8
2558 พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ก.ค. 2558 - 05 ก.ค. 2558 16
2558 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานและสะท้อนแนวทางพัฒนางานประกันฯ ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 08 มี.ค. 2559 - 09 มี.ค. 2559 16
2558 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 16
2558 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2557 ศึกษาต่อ West Visayas State University : Center Languages Iloilo Phillippine Iloilo Phillippine 01 มี.ค. 2557 - 30 พ.ค. 2557 720
2557 การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 24
2557 การใช้งานระบบSWIS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
2557 เตรียมความพร้อม สมศ.รอบ4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2557 ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและเขียนรายงานงานประจำปี ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 14 ม.ค. 2558 - 15 ม.ค. 2558 16
2557 ทบทวนและจัดทำวิสัยทัศน์กลุ่มสาระฯและแผนงานตามโครงสร้าง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 20 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 8
2557 สัมมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 8 661.jpg

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 01 ก.ย. 2558 - 04 ก.ย. 2558 32
2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตแผนกประถมศึกษา 09 พ.ย. 2558 - 12 พ.ย. 2558 32
2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนแอัสสัมชัญแผนกมัธยม 26 ม.ค. 2559 - 30 ม.ค. 2559 32
2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 23 ก.พ. 2559 - 27 ก.พ. 2559 40

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2556  4 130 4 63 20 ก.พ. 56 ราชกิจจานุเบกษา

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม,   งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)