[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 205
ชื่อ: มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
ฉายา: นุช
อายุงาน: 23 ปี 3 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 /2

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2525  ครุ  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
2562 กรรมการ งานสายชั้น
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 ประธานกรรมการ งานระเบียบวินัย
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน
2557 ประธานกรรมการ งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,   งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3,   งานสายชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน Big cleaning day ขั้นตอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน งานสายชั้นมีหน้าที่หลัก ประสานงานกับทุกฝ่าย เกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน ดูแล ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผล นักเรียน เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์(งานสายชั้น) ขั้นตอน 6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (1)
     หน้าที่ Test กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม    แผนงาน งานสายชั้นมีหน้าที่หลัก ประสานงานกับทุกฝ่าย เกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน ดูแล ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผล นักเรียน เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์(งานสายชั้น) ขั้นตอน 6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม กำหนดการ
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (28)
   6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม
   กิจกรรม Big Cleaning Day
   
   กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม
   ประชุมชี้แจงหัวหน้าสายชั้นเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม
   ประชุมวางแผนมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละสายชั้น
   ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 1
   ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 2
   สรุปผลรางวัลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม
   มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม
   มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม
   มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.4ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม
   มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.2ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม
   มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.1ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม
   มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.5ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม
   มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม
   มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.5ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม
   มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม
   มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.4ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม
   มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.1ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม
   มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.2ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม
   สายชั้นรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมคนดีศรีอัสสัมให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรม
   สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
   กิจกรรม Big Cleaning Day
   6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม
   สิ้นสุด
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)