[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 204
ชื่อ: มิส  ผ่องศรี    โพธิ์แพง
ฉายา: หม่น
อายุงาน: 23 ปี 2 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 2 /4

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2545  ครุศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2560 กรรมการ วิชาการฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2560 กรรมการ งานหลักสูตรการสอนฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ วิชาการปฐมวัย
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4
2561 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
2555 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 สัมมนาครูบุคลากรทางการศึกษา2558 ห้องประชุมอาคารสุวรรณสมโภชน์ โรงเรียนอัสสัมชั,ลำปาง 14 พ.ค. 2558 8
2558 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าสู่เศรษกิจอาเซียน ห้องประชุมสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 06 มิ.ย. 2558 - 07 มิ.ย. 2558 16
2558 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 12 มิ.ย. 2558 8
2558 พัฒนาผู้ประเมินภายในโรงเรียน ห้องประชุมอาคารสุวรรณสมโภชน์ โรงเรียนอัสสัมชั,ลำปาง 04 ก.ค. 2558 8
2558 เทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 23 ก.ค. 2558 8
2558 ร่วมฝึกจิตภาวนา ห้องประชุมอาคารสุวรรณสมโภชน์ โรงเรียนอัสสัมชั,ลำปาง 29 ก.ย. 2558 8
2558 การผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย อาคารเรียนระดับปฐมวัย 02 ต.ค. 2558 8
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 8
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 - 05 พ.ย. 2558 16
2558 Mathematics Under The Stepping Stoness Curriccum lMindr Pathana Suksa School กรุงเทพฯ 14 พ.ย. 2558 - 15 พ.ย. 2558 16
2558 การเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถม ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ธ.ค. 2558 8
2558 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 พ.ย. 2558 8
2558 เทคนิคการสอนตณิตศาสาตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 ธ.ค. 2558 8
2557 เชิงปฎิบัติการการศึกษาเพื่อสิทธิมนุษย์ชนและสันติภาพ อาคารสุวรรณสมโภช 08 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 16
2557 โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1 19 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 16
2557 การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำจังหวัดเชียงใหม่ 20 ก.ย. 2557 8
2557 วิจัยในชั้นเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 8
2557 โครงการสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ ห้องภาวนาชั้น2อาคารสุวรรณสมโภชน์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 ต.ค. 2557 8
2557 การประเมินทุกวินาทีเพื่อหนุนนำการเรียนรู้,การวิจัยในชั้นเรียน,การประเมินทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย,การจัดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 24
2557 การปฺบัติการวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนปีการศึกษา2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1 29 พ.ย. 2557 8
2557 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 8
2557 การผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 ม.ค. 2557 8
2557 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ห้องประชุมอาคารสุวรรณสมโภชน์ โรงเรียนอัสสัมชั,ลำปาง 18 ก.พ. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การจัดการเรียนการสอนอนุบาลเชียงใหม่และอนุบาลบ้านเด็ก จเชียงใหม่ จังหวัดเชียใหม่ 03 มี.ค. 2558 8
2555 XUAN PHU KINDERGATEN SCHOOL VIETNAM 04 พ.ค. 2555 - 07 มิ.ย. 2555 24
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การผลิตสื่อการสอนและนวัตกรรมให้กับครูแผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2555 - 8

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  30 เม.ย. 2550  ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้  เกียรติบัตร
2  16 ม.ค. 2551  ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพครู  เกียรติบัตร
3  11 มิ.ย. 2552  ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน หมั่นเพียร ตลอดปีการศึกษา  เกียรติบัตร
4  1 พ.ย. 2553  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจข ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ  เกียรติบัตร
5  1 พ.ย. 2554  คณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง  เกียรติบัตร
6  16 ก.พ. 2556  รองชนะเลิศอันดับสองในการผลิตสื่อด้วยวัสดุเหลือใช้ระดับปฐมวัยในการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพครูปฐมวัย  วุฒิบัตร
7  14 ก.พ. 2558  การประเมินวิจัยชั้นเรียนในระดับดีมาก  เกียรติบัตร,ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2 ธ.ค. 2554  ที่4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 128 25 523722 19 ธ.ค. 2554

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (2)
   กิจกรรมอบรมวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย
   6.6 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)