[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 193
ชื่อ: มิส  รุ่งนภา    จำอินทร์
ฉายา: รุ่ง
อายุงาน: 23 ปี 2 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 /3

รูปภาพ (9)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  ราชภัฎลำปาง 2539  ปริญญาตรี  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
2560 ประธานกรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training (UTQ) ระบบ e-Training 09 มี.ค. 2559 - 21 มี.ค. 2559 40 1177.pdf
2558 นวัตกรรมสำคัญในการจัดการเรียนรู้และบทบาทครูยุคดิจิตอล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 มิ.ย. 2558 - 14 มิ.ย. 2558 16
2558 การประชุมปฏิบัติการ โครงการ “สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ” โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 07 ก.ย. 2558 8
2558 สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 16
2558 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ฯและการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 8
2557 การประชุมปฏิบัติการ โครงการ “สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ” โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 8
2557 ฝึกการอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training (UTQ) ผ่านทางระบบ e-Training 04 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 40 1149.pdf
2557 พัฒนาตนเองโดยเข้าศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Course Rosetta Stone ระบบโปรมแกรมผ่านอินเทอร์เน็ต 30 ก.ย. 2557 35
2557 เตรียมความพร้อม สมศ. รอบ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 30 ส.ค. 2557 8
2557 นวัตกรรมสู่การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 มิ.ย. 2557 - 15 มิ.ย. 2557 16
2557 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2557 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
2557 สัมนาครูและบุคลากรการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 พ.ย. 2555  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร
2  31 ม.ค. 2557  ครูส่งเสริมการอ่าน  เกียรติบัตร
3  30 ม.ค. 2559  ครูส่งเสริมการอ่าน  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2548  5 122 22 0 3 ธ.ค. 2548 เครื่องราอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์และใบประกาศ
5 ธ.ค. 2554  4 128 25 55 2 ธ.ค. 2554 เครื่องราอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์และใบประกาศ

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,   งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6,   ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. ไหว้ครู 62/2