[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 191
ชื่อ: มิส  ไพบูลย์    พานเหล็ก
ฉายา: ป้อม
อายุงาน: 23 ปี 2 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 /2

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2539  ครุศาสตร์บัณฑิต  ใบปริญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2562 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
2560 ประธานกรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2559 ประธานกรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 11 มิ.ย. 2559 - 12 มิ.ย. 2559 24
2558 สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 24
2558 นวัตกรรมสำคัญในการจัดการเรียนรู้และบทบาทครูยุคดิจิตอล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 มิ.ย. 2558 - 14 มิ.ย. 2558 24
2558 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training (UTQ)
2558 อบรมฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 07 ต.ค. 2558 - 07 ต.ค. 2558 8
2557 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 08 มิ.ย. 2557 24
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ศึกษาต่อต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 6 เดือน ประเทศฟิลิปปินส์ 11 มิ.ย. 2557 - 07 ธ.ค. 2557 1400
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,   งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5,   ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน บริหารจัดการวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) ขั้นตอน 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)