[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 189
ชื่อ: มิส  นิรัญ    สิทธิ
ฉายา: เปิ้ล
อายุงาน: 23 ปี 2 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 1 /4

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏลำปาง 2545  ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต  วุฒิบัตร
2  อนุปริญญา  สถาบันราชภัฏลำปาง 2542  อนุปริญญาการศึกษาปฐมวัย  วุฒิบัตร
3  มัธยมศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง 2539  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
4  มัธยมศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง 2537  มัธยมศึกษาตอนต้น  
5  ประถมศึกษา   2532  ประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 1
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4
2561 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/3
2555 ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล/2
2553 ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล/1
2552 ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล/1

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัp ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 ม.ค. 2559 - 13 ม.ค. 2559
2559 เทคนิคกาจัดประสบกาณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ (BBL) ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
2558 สัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปืดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 8
2558 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 12 มิ.ย. 2558 - 12 มิ.ย. 2558 8
2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 19 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558 8
2558 เทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบกาณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 23 ก.ค. 2558 - 23 ก.ค. 2558 8
2558 สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ ห้องภาวนาชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 8
2558 การผลิตสื่อและนวัตกรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 8
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโคงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558
2558 การเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ธ.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558
2558 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์แลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558
2558 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ Stepping Stone ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558
2557 สัมมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 8
2557 เตรียมความพร้อม สมศ.รอบ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2557 วิจัยในชั้นเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 8
2557 สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ ห้องภาวนาชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2557 - 02 ต.ค. 2557 8
2557 สัมมนาครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 8
2557 การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ บูรณาการทางอาเซียนและเสริมสร้างนิยมไทย ห้องประชุมโรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 29 พ.ย. 2557 - 30 พ.ย. 2557 16
2557 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557 - 10 ธ.ค. 2557

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.พ. 2554  รับรางวัลครูนานปี ปฎิบัติหน้าที่ครุด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบันมานาน 15 ปี จากมูลนิธิคณเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  โล่ห์และใบประกาศเกียรติคุณ
2  10 ก.พ. 2559  รับรางวัลครูนานปี ปฎิบัติหน้าที่ครุด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบันมานาน 20 ปี จากมูลนิธิคณเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  แหวนและใบประกาศเกียรติคุณ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (5)
   6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ
   6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ
   สิ้นสุด 6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ
   6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ
   สิ้นสุด 6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)