[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 185
ชื่อ: มิส  ลำดวน    ใจกันทา
ฉายา: ลำดวน
อายุงาน: 23 ปี 2 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 3 /3

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏลำปาง 2540  ครุศาสตร์บัณฑิต  ใบรายงานผลการศึกษา
2  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูลำปาง 2537  ครุศาสตร์บัณฑิต  ใบรายงานผลการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2560 กรรมการ วิชาการฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2559 กรรมการ วิชาการปฐมวัย
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
2561 ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
2555 ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 เข้าร่วมอบรมแรกเปลี่ยนการเรียนรู้นำเสนอผลงาน 13 ม.ค. 2559 - 13 ม.ค. 2559
2559 อบรมวิจัยในชั้นเรียน 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557
2559 อบรมการจัดกิจกรรมคลินิกพัฒนาการปฐมวัย 10 ธ.ค. 2557 - 10 ธ.ค. 2557
2559 การผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 14 ม.ค. 2557 - 14 ม.ค. 2557
2559 การอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558
2559 การอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 12 มิ.ย. 2558 - 12 มิ.ย. 2558
2559 การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 19 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558
2559 การอบรมเทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 23 ก.ค. 2558 - 23 ก.ค. 2558
2559 การอบรมการฝึกภาวนาจิต 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อและนวัตกรรม 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558
2559 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558
2559 อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558
2559 อบรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 04 ธ.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558
2559 อบรมการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้ใช้สมอง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558
2559 อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ Stepping Stones 14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (2)
   6.9 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์
   6.9 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)