[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 184
ชื่อ: มิส  จันทนา    โพธิจินดา
ฉายา: เจี๊ยบ
อายุงาน: 23 ปี 2 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 3 /7

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  ราชภัฏลำปาง 2539  ปริญญาตรี  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2561 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
2560 กรรมการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
2560 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 3
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/7
2561 ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
2555 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 หลักสูตร"เทคนิคการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การเล่น การเคลื่อนไหวจังหวะดนตรีและการเล่านิทานสู่พัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กปฐมวัย" โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ 24 ม.ค. 2559
2558 การผลิตสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ประเภทหนังสือ โรงเรียนอสัมชัญลำปาง 14 ม.ค. 2558
2558 ร่วมประกวดสื่อทางการศึกษาปฐมวัย ในโครงการเปิดโลกปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง 06 ก.พ. 2558
2558 สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558
2558 ร่วมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียน การสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนอสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558
2558 ร่วมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558
2558 ร่วมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในโครงการ "สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ" บ้านขวัญคีรี ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 09 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558
2557 ธรรมมะนำทางสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 06 ก.ย. 2557
2557 การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 20 ก.ย. 2557
2557 วิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอสัมชัญลำปาง 30 ก.ย. 2557
2557 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย อาคารอิมแพคเมืองทองธานี 15 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557
2557 เข้าร่วมค่ายนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่16 อำเภองาว จังหวัดลำปาง 05 ธ.ค. 2557 - 09 ธ.ค. 2557
2557 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย โรงเรียนอสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2557

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ศึกษาดูงานประเทศอินเดีย ประเทศอินเดีย เมืองไฮเดอราบาด 19 ต.ค. 2556 - 19 ธ.ค. 2556 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.พ. 2554  โล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร 15ปี  โล่และประกาศนียบัตร
2  25 ต.ค. 2556  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี"ประจำปี 2556  เกียรติบัตร
3  10 ก.พ. 2559  เกียรติบัตรในการปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบันมานาน 20 ปี  เกียรติบัตรและแหวนทองคำ 2 สลึง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2554  4 128 251 44 2 ธ.ค. 2554 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (18)
   6.2 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
   6.2 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
   ประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
   จัดทำตารางส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคในทุกวันศุกร์
   สำรวจนักเรียนที่มีน้ำหนักตำ่กว่า/สูงกว่าเกณฑ์
   สำรวจนักเรียนที่มีน้ำหนักตำ่กว่า/สูงกว่าเกณฑ์
   สำรวจนักเรียนที่มีน้ำหนักตำ่กว่า/สูงกว่าเกณฑ์
   ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี ห้องละ 2 คนทุกระดับชั้น (ชาย 1 คน,หญิง 1 คน)
   สำรวจนักเรียนที่มีน้ำหนักตำ่กว่า/สูงกว่าเกณฑ์
   จัดประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี
   สำรวจนักเรียนที่มีน้ำหนักตำ่กว่า/สูงกว่าเกณฑ์
   สำรวจนักเรียนที่มีน้ำหนักตำ่กว่า/สูงกว่าเกณฑ์
   สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
   กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนุน้อยสุขภาพดี
   สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
   สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
   นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)