[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 179
ชื่อ: มิส  ศุจินธร    วงศ์ชุมภู
ฉายา: จุ๋มจิ๋ม
อายุงาน: 23 ปี 6 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (8)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.บัณฑิต  สถาบันราชภัฏลำปาง 2559  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานการเงิน
2561 กรรมการ งานการเงิน
2560 กรรมการ งานการเงิน
2560 กรรมการ ฝ่ายการเงิน
2559 กรรมการ งานการเงิน
2555 กรรมการ งานการเงิน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 เตรียมความพร้อม สมศ.รอบ4 หอประชุมสุวรรณสมโภช รร. อัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 24

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานการเงิน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเงิน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (9)  
   1. ตรวจสุขภาพประจำปีมิย62
   2. สัมมนาครูเปิดเทอมอาคารสุวรรณสมโภชและห้องคอมอาคารเซนต์หลุยส์13พค62
   3. ร่วมงานมุทิตาจิต22เมย62
   4. ร่วมงานมุทิตาจิต22เมย62
   5. ร่วมกิจกรรมว่ิงปันรัก20มค62
   6. ร่วมงานมุทิตาจิต22เมย62
   7. ผ้าป่าการศึกษา11มีค62
   8. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออม19สค62
   9. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออม19สค62