[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 174
ชื่อ: มิส  อรุณี    จันทร์กิตติสาร
ฉายา: หล้า
อายุงาน: 23 ปี 11 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น อนุบาล 2 /1

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏลำปาง 2540  คุรุศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 2528  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2562 กรรมการ หัวหน้าสายชั้นฝ่ายปฐมวัย
2562 กรรมการ งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย
2561 กรรมการ งานกิจการนักเรียนฝ่ายปฐมวัย
2561 ประธานกรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2561 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2561 ประธานกรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
2560 กรรมการ งานกิจการนักเรียนฝ่ายปฐมวัย
2560 ประธานกรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
2559 ประธานกรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2559 กรรมการ งานสายชั้นระดับปฐมวัยปีที่ 2
2556 กรรมการ งานบริหารแผนก (ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัย (ปฐมวัย)
2555 ประธานกรรมการ งานสวัสดิภาพ (ปฐมวัย)
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารแผนก (ปฐมวัย)
2555 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2555 กรรมการและเลขานุการ แผนกปฐมวัย.
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
2561 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5
2555 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 อบรมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพขั้นก้าวหน้า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 16
2559 อบรม Team Building โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15 พ.ค. 2559 - 15 พ.ค. 2559 8
2559 อบรมนวัตกรรมทางการศึกษาและ Stem ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 31 พ.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2559 8
2559 อบรมเทคนิคการเล่านิทานเสริมสร้าง อีคิว อ่านตั้งแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี อุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครลำปาง 12 มิ.ย. 2559 - 12 มิ.ย. 2559 8
2559 อบรมการพัฒนาบุคลากรภายในระดับปฐมวัยด้านภาษาอังกฤษ การสนทนาทักทายในชีวิตประจำวันแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 24 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559 8
2559 อบรมพัฒนาบุคลากรภายในระดับปฐมวัยด้านภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ ความหมาย และการร้องเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 08 ก.ค. 2559 - 08 ก.ค. 2559 8
2559 อบรมการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 21 มิ.ย. 2559 - 21 มิ.ย. 2559 8
2558 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 8
2558 อบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 12 มิ.ย. 2558 - 12 มิ.ย. 2558 8
2558 อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 19 มิ.ย. 2558 - 19 มิ.ย. 2558 8
2558 อบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ก.ค. 2558 - 05 ก.ค. 2558 16
2558 อบรมเทคนิคการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 23 ก.ค. 2558 - 23 ก.ค. 2558 8
2558 อบรมฝึกจิตภาวนา ห้องฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัยลำปาง 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 8
2558 อบรมวิจัยในชั้นเรียน ระดับปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อและนวัตกรรม" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษท่ี่ 21" มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 16
2558 อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558 8
2558 อบรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 04 ธ.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558 8
2558 อบรมการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8
2558 อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ Stepping Stones ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 15 ธ.ค. 2558 - 15 ธ.ค. 2558 8
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกยุติธรรมและสันติ (ยส) ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ห้องฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 09 พ.ค. 2557 16
2557 อบรมเรื่อง "การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ "ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 8
2557 ประชุมปฏิบัติการ โครงการ "สัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ" ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 01 ต.ค. 2557 - 01 ต.ค. 2557 8
2557 อบรมเรื่อง "บูรณาการด้วยโครงงานในศตวรรษที่ 21 " ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 11 ต.ค. 2557 - 12 ต.ค. 2557 16
2557 อบรมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย ในกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 10 ธ.ค. 2557 - 10 ธ.ค. 2557 8
2557 อบรมการผลิตสื่อ / นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 14 ม.ค. 2558 - 14 ม.ค. 2558 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 ก.ย. 2562

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 13 ม.ค. 2559 - 13 ม.ค. 2559 8
2559 เทคนิคการเล่านิทานเสริมสร้าง อีคิว อ่านตั้งแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 14 มิ.ย. 2559 - 15 มิ.ย. 2559 8
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงาน ห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 04 พ.ย. 2558 - 05 พ.ย. 2558 8

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.พ. 2553  โล่ประกาศเกียรติคุณที่อุทิศตน เพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นเวลา ๑๕ ปี  โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร
2  25 ต.ค. 2556  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  เกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
3  10 ก.พ. 2557  แหวนทองคำหนัก ๒ สลืง และเกียรติบัตรปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบัน มานาน ๒o ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  แหวนทองคำหนัก ๒ สลึง และเกียรติบัตร
4  14 ก.พ. 2558  โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลผลการประเมินวิจัยชั้นเรียนใน " ระดับดีมาก " จากสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเกียรติบัตร  โล่ประกาศเกียรติคุณระดับดีมาก และเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ก.พ. 2554  ที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 128 24 8 9 มี.ค. 2554 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นท่ี ๔ ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
30 พ.ย. 2547  ที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 121 24 141 14 ม.ค. 2548 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นท่ี ๕ ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    หัวหน้าสายชั้นฝ่ายปฐมวัย,   ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2,   งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 2
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด หัวหน้าสายชั้นฝ่ายปฐมวัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสายชั้นฝ่ายปฐมวัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง หัวหน้าสายชั้น อนุบาล 2   แผนงาน บริหารจัดการฝ่ายปฐมวัย ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาของปฐมวัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ขั้นตอน 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (59)
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ
   3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ
   4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย
   8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด
   สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย เทอมที่ 1
   สิ้นสุด 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ
   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
   3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้
   สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   สิ้นสุด 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   7.1กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   มอบเกียรติบัตรกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย
   กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย เทอมที่ 2
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งท่ี 3
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งท่ี 3
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   มอบเกียรติบัตรกิจกรรมหนูทำดี
   6.1 งานบริหารสายชั้น
   สิ้นสุด 6.1 งานบริหารสายชั้น
   สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมหนูทำดี
   สิ้นสุด 6 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมหนูทำดี
   6.1 งานสายชั้น
   สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมหนูทำดี
   สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมหนูทำดี
   6.1 งานสายชั้น
   6.1 งานสายชั้น
   6.2กิจกรรมหนูทำดี
   6.1 งานบริหารสายชั้น
   6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
   สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย
   สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (1)
ตรวจห้องเรียนกิจกรรม Smart Classroom ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ส.ค.10 ส.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. กิจกรรม Smart Classroom ครั้งที่ 1