[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 169
ชื่อ: มิส  น้ำผึ้ง    บุญทกูล
ฉายา: ผึ้ง
อายุงาน: 24 ปี 0 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏลำปาง  คบ.  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ งานอนามัย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานโภชนาการ
2558 กรรมการ งานบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานโภชนาการ
2555 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรม โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาโภชนาการในโรงเรียนกับเนสท์เล่โปรเพชชั่นแนล โรงเรียนลำปางกัลยาณี 10 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 8
2558 ประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 08 พ.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2557 24
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทบทวน จัดทำวิสัยทัศน์กลุ่มสาระฯและ แผนงานตามโครงสร้าง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 20 ก.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2557 8
2558 อบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบที่สี่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 03 ส.ค. 2557 - 03 ส.ค. 2557 8
2558 อบรมเรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างจิตสำนึกพื้นฟูแม่นำ้ เทศบาลนครลำปาง 29 ส.ค. 2557 - 29 ส.ค. 2557 8
2558 อบรมโครงการ ธรรมนำทางสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 06 ก.ย. 2557 - 06 ก.ย. 2557 8
2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสัมผัสชีวิตจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2557 - 02 ต.ค. 2557 8
2558 อบรมสัมนาเรื่องเตรียมความพร้อมให้กับนักบัญชี พร้อมรับมือในยุคประชาคมอาเซียน 2558 โรงแรมเอเชียลำปาง 05 ต.ค. 2557 - 05 ต.ค. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.พ. 2557  ครูทำงานครบ 20 ปี  โล่ เกียรติบัตร และแหวนทองสองสลึง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอนามัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอนามัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)